Czasopismo Techniczne z. 11. Budownictwo z. 3-B

Czasopismo Techniczne z. 11. Budownictwo z. 3-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (17)


Zastosowanie normy sejsmicznej „Eurokod 8” w projektowaniu budowli narażonych na działanie wstrząsów górniczych

Zembaty, Zbigniew
Article
2010
W artykule przedstawiono koncepcję projektowego spektrum odpowiedzi wstrząsów górniczych dla Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego wykorzystującą normę Eurokod 8. Szczególną cechą zaproponowanego rozwiązania jest powiązanie tzw. projektowego przyspieszenia (design acceleration) z prognozowaną, strefową, poziomą prędkością ruchu podłoża, którą uznano za adekwatną miarę intensywności wstrząsów górniczych.

Wybrane kryteria oceny odporności dynamicznej budynków murowanych poddanych działaniom wstrząsów górniczych

Tatara, Tadeusz, Pachla, Filip
Article
2010
W artykule dokonano selekcji przebiegów przyspieszeń drgań powierzchniowych zarejestrowanych na jednej ze stacji sejsmicznych na terenie Legnicko–Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Przebiegi analizowanych drgań uznano za reprezentatywne dla zjawisk sejsmicznych wywołanych wstrząsami górniczymi o energiach od E6 do E9 J. Analizowano zapisy składowych poziomych drgań z obszaru epicentralnego. W zakresie energii E7 wybrano dwa zjawiska, a dla pozostałych po jednym. W artykule podano charakterystyki częstotliwościowe przebiegów drgań oraz obliczone maksymalne wartości wypadkowego przyspieszenia i wypadkowej prędkości drgań poziomych. Do analiz numerycznych przyjęto dwa modele MES budynków murowych wykonanych ze słabszego i mocniejszego materiału, co powoduje istotne różnice ich częstotliwości drgań własnych. Wymuszenia kinematyczne przyjęto w postaci ww. zapisów składowych poziomych przyspieszeń drgań. Analizy wykonano w dziedzinie czasu. Wykorzystano trzy obliczeniowe kryteria oceny odporności dynamicznej budynków. Kryteria te bazują na obowiązujących normach budowlanych. Dokonano porównania uzyskanych rezultatów i sformułowano wnioski.

Problemy dynamiki kładki dla pieszych będącej w stanie montażu

Mironowicz, Władysław, Zając, Tomasz
Article
2010
W artykule opisano problemy dynamiki kładki dla pieszych będącej w stanie montażu, poddanej obciążeniu kinematycznemu. Przeanalizowano stany realizacji obiektu przy zróżnicowaniu technologii wykonywania.

Wykorzystanie zmian w charakterystykach dynamicznych do lokalizacji obciążenia wywołującego uplastycznienie belki

Miller, Bartosz, Ziemiański, Leonard
Article
2010
W artykule przedstawiono lokalizację obciążenia wywołującego uplastycznienie w konstrukcji belkowej na podstawie zmian charakterystyk dynamicznych. Porównując charakterystyki dynamiczne konstrukcji wyjściowej z pomierzonymi na konstrukcji obciążonej dodatkowym, znanym obciążeniem kontrolnym, otrzymano informacje pozwalające zlokalizować obciążenie.

Doświadczalne badania smukłych słupów poddanych deformacji i obciążeniom uderzeniowym podczas trzęsień ziemi

Migda, Wojciech, Jankowski, Robert
Article
2010
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań doświadczalnych dotyczących zachowania się modeli słupów smukłych pod wpływem pionowego obciążenia uderzeniowego przy wstępnej deformacji na skutek poziomego przemieszczenia podpór w czasie trzęsień ziemi. Podczas badań eksperymentalnych na górną część zdeformowanych prętów stalowych zrzucano kule wykonane z plasteliny. Wyniki badań pokazują, że wraz ze wzrostem relatywnego przemieszczenia pomiędzy mocowaniem górnej i dolnej części pręta wartości maksymalnej siły działającej na pręt maleją, zaś poziome przemieszczenia środka pręta znacząco rosną. Wyniki wykazują jednak, że pomimo wstępnej deformacji pręta potrafi on przenieść dość znaczne obciążenie dynamiczne.

Wyburzanie żelbetowych kominków elektrowni „Konin” i oddziaływanie upadku ich masy na sąsiednie obiekty

Maciąg, Edward, Lewicki, Józef, Winzer, Jan
Article
2010
W artykule omówiono: przygotowania dwu żelbetowych kominów o wysokości 120 i 100 m do wyburzenia z użyciem MW; opis obiektów w sąsiedztwie obalanych kominów; charakterystyka pomierzonych drgań gruntu i zagrożonych obiektów na skutek upadku masy kominów; oceny stopnia szkodliwości pomierzonych drgań dla badanych obiektów.

Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania przekazywania drgań wzbudzanych wstrząsami górniczymi z gruntu na budynek

Kuźniar, Krystyna, Chudyba, Łukasz
Article
2010
Artykuł dotyczy analizy przekazywania drgań od wstrząsów górniczych z gruntu na fundament budynku. Pod uwagę wzięto maksymalną amplitudę wypadkowego przyśpieszenia oraz maksymalną amplitudę wypadkowej prędkości drgań poziomych. Do prognozowania przekazywania drgań z gruntu na fundament budynku zaproponowano wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych.

Doświadczalna i obliczeniowa analiza dynamiczna stalowej wieży wyciągowej

Kuboń, Piotr, Tatara, Tadeusz
Article
2010
W artykule przedstawiono doświadczalną i obliczeniową analizę dynamiczną stalowej wieży wyciągowej. Charakterystyki dynamiczne określono na podstawie analizy pomierzonych przebiegów przyspieszeń drgań, a następnie potwierdzono je obliczeniami przyjętego modelu MES. Odporność dynamiczną wieży wyciągowej określono zgodnie z zaleceniami Eurokodu 8 na podstawie analiz z wykorzystaniem (THA) oraz (RSA). Przeprowadzone analizy pozwoliły zweryfikować przyjęty model konstrukcji.

Odpowiedź masztu z odciągami na wstrząs górniczy

Kozioł, Krzysztof, Stypuła, Krzysztof
Article
2010
W artykule przedstawiono zagadnienie odpowiedzi konstrukcji masztu z odciągami na wymuszenie kinematyczne wstrząsem górniczym. Wykonano obliczenia dynamiczne konstrukcji masztu o wysokości 330 m z pięcioma poziomami odciągów (na wysokościach 60, 120, 180, 240 i 300 m), poddanej działaniu wstrząsu górniczego zarejestrowanego w Legnicko- Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM). Porównano wyniki uzyskane w przypadku dwu wymuszeń: stałego – tj. o jednakowej amplitudzie drgań gruntu w każdym punkcie podparcia masztu (podpora trzonu i miejsca zakotwień odciągów w gruncie) lub zmiennego, tj. – o zmiennej amplitudzie (efekt fali wędrującej). Zamieszczone wyniki obliczeń świadczą o celowości rozpatrywania obu tych wymuszeń podczas projektowania konstrukcji tego typu.

Ciągliwość lokalna żelbetowych konstrukcji ramowych wg postanowień PN-EN 1998-1:2005, Eurocod 8

Korentz, Jacek
Article
2010
Według zasad EC8 konstrukcje żelbetowe na terenach aktywnych sejsmicznie powinny być tak projektowane, aby miały odpowiednią zdolność do rozpraszania energii i jednocześnie charakteryzowały się zachowaniem ciągliwym. Zapewnienie odpowiedniego poziomu ciągliwości wymaga stosowania szczegółowych zaleceń dla elementów konstrukcyjnych. W artykule przedstawiono zalecenia EC8 dotyczące zapewnienia odpowiedniej ciągliwości lokalnej w strefach krytycznych belek i słupów. W celu zilustrowania tych zaleceń przedstawiono przykładowe zachowania przekroi z zastosowaniem prostych metod analitycznych i numerycznych.