Czasopismo Techniczne z. 1. Nauki Podstawowe z. 1-NP

Czasopismo Techniczne z. 1. Nauki Podstawowe z. 1-NP

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (8)


Performance model of cyclic processes

Jamroż, Lech, Raszka, Jerzy
Article
2010
This paper presents the use of both Petri nets and max-plus algebra formalism for modelling dynamic behaviour of system with cyclic processes. A cyclic processes system contains elements, which can operate in parallel while at the same time. They can have cooperative and competitive relationships. The research is focused on a design and control at the lowest operational level of the system. The considered processes are sequential and cyclic. As the performance evaluation measure the cycle time of the system is chosen.

The synthesis of a computer knowledge base

Plichta, Stanisława
Article
2010
Users' program contain the enormous output, the heritage of human knowledge. This knowledge appears in a structure of a program but also in the sequence of operation written in this structure. In this work it is shown such of organizing a base of knowledge, which lets use evolution software to do a synthesis of the user's program. The representation of knowledge is presented in the form of graphs, witch explicitly build up a logical structure of the hardware.

E-learningowy kurs Inżynierii Wiedzy

Mrozek, Bogumiła, Oleksy, Sławomir
Article
2010
W artykule opisano pojęcia dotyczące e-learningu i możliwości stosowania platform e-learningowych w kształceniu akademickim. Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z inżynierią wiedzy i budową systemów ekspertowych. Opisano koncepcję e-learningowego kursu „Inżynieria wiedzy”, zaprojektowanego i zrealizowanego na platformie Moodle, dostępnej bezpłatnie. Opracowano strukturę wykładów, ćwiczeń i zadań do wykonania przez studentów. Opisano narzędzia Moodle do tworzenia testów i kolokwiów, łącznie z systemem ich oceny. Platformę edukacyjną z kursem „Inżynieria wiedzy” zainstalowano na serwerze uczelnianym PK. Z jej wersją demonstracyjną można się zapoznać bez logowania do systemu. Jest dostępna pod adresem: http://riad.usk.pk.edu.pl/~inwie/.

Określenie struktury krystalicznej oraz wielkości ziaren nanokrystalicznych próbek związku La0.7Sr0.3O3

Bażela, Wiesława, Dul, Marcin
Article
2010
Celem artykułu było określenie struktury krystalicznej trzech nanokrystalicznych próbek związku La0.7Sr0.3O3 otrzymanych metodą zol–żel. Temperatury prażenia żelu wynosiły, odpowiednio: 600, 800 i 1000ºC, co prowadziło do otrzymania próbek o różnych rozmiarach ziaren (od 17 do 90 nm). Za pomocą rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej wyznaczono stałe sieciowe komórki elementarnej i parametry pozycyjne atomów oraz z poszerzenia maksimów dyfrakcyjnych rozmiary ziaren (relacja Scherrera).

Własności magnetyczne i efekt magnetokaloryczny w związkach R1–xR'xMn2Ge2

Duraj, Małgorzata, Szytuła, Andrzej
Article
2010
W artykule omówiono własności magnetyczne i efekt magnetokaloryczny układu Sm1–xGdxMn2Ge2 dla 0 ≤ x ≤ 0,15. Związek SmMn2Ge2 w temperaturze Néela TN (~400 K) porządkuje się antyferromagnetycznie, poniżej temperatury TC = 341 K pojawia się ferromagnetyczna faza ukośna. Wraz z obniżaniem się temperatury obserwujemy dwa przejścia metamagnetyczne: F2–AF1 w T2 = 153 K oraz AF1–F1 w T1 = 106 K. Otrzymane maksymalne wartości zmian entropii |ΔSm| dla SmMn2Ge2 wynoszą: 1,5 JK–1kg–1 w temperaturze T1 oraz 2,0 JK–1kg–1 w temperaturze T2. Wartość MCE rośnie wraz ze wzrostem zawartości Gd, |ΔSm(T1)| = 3,3 JK–1kg–1, natomiast wartość |ΔSm(T2)| zmienia się nieznacznie.


On differentiability with respect to a parameter of a weak solution of a second order differential equation in Banach space

Jużyniec, Mariusz
Article
2010
The purpose of this paper is to present some theorems on continuity and differentiability with respect to a parameter h of a weak solution of the evolution equation ü(t) = Ahu(t) + fh (t).

Matematyczne idee Tadeusza Banachiewicza w kontekście zastosowań

Koroński, Jan, Bujakiewicz-Korońska, Renata
Article
2010
Opracowanie zawiera pewne informacje o rachunku krakowianowym i o innych matematycznych ideach Tadeusza Banachiewicza w kontekście ich zastosowań.