Czasopismo Techniczne z. 3. Mechanika z. 1-M

Czasopismo Techniczne z. 3. Mechanika z. 1-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (72)


Mechanical behavior of LDPE blends containing wood derivative in normal and accelerated weathering conditions

Darie, Raluca Nicoleta, Spiridon, Iuliana, Kozlowski, Marek
Article
2009
Bio-composites containing wood derivatives have attracted a significant interest in the last decades, thanks to the specific advantages they can grant in comparison with the classic mineral filler/plastic composites. These include mainly the improved environmental performance, due to the use of biodegradable materials and the reduction in the use of non-renewable (oil based) resources throughout the whole life cycle of the composite. Significant interest has also arisen about the outdoor performance of these composites, in particular their resistance to photo-oxidation.In this work, several composites with polyethylene matrix and wood flour containing or not maleated elastomer were prepared by melt mixing and subjected to accelerated UV weathering. The effects of the exposure to UV radiation were studied analyzing some mechanical properties and the chemical changes by FT-IR spectroscopy. The photooxidation mechanisms of both the polymer and the filler were taken into account.


Ocena możliwości zastosowań wulkanicznego tufu jako napełniacza polimerów termoplastycznych

Żmudka, Sabina, Budniak, Izabela, Kuciel, Stanisław, Mikuła, Janusz
Article
2009
Przedmiotem niniejszej pracy było określenie wpływu napełniacza mineralnego tuf na właściwości kompozytów termoplastycznych. Wytworzono kompozyty na osnowie poliamidu, polipropylenu i polietylenu zawierające 10, 15, 25%wag. napełniacza tuf. Przedstawiono rezultaty badań właściwości wytrzymałościowych, wskaźnik mięknienia Vicata oraz wskaźnika szybkości płynięcia. We wnioskach stwierdzono, że kompozyty te cechuje wyższa sztywność, twardość powierzchni oraz wysoki wskaźnik płynięcia, co umożliwia wtrysk wyrobów o skomplikowanych kształtach. Oprócz tego podnoszą one swoją odporność temperaturową i ograniczają kurczliwość.

Experimental and numerical examination of premolar teeth reinforced with glass fiber root canal posts

Żarow, Maciej, Milewski, Grzegorz, Chojnacka, Agnieszka
Article
2009
This study evaluated the influence of glass fiber reinforcement on the fracture resistance of root canal treated premolar teeth. Laboratory tests were done for 21 freshly extracted single rooted human premolars randomly distributed into three groups. The teeth in group I were root canal treated and reconstructed with fiber post and composite crowns; in group II teeth were root canal treated and reconstructed with composite crowns but without post reinforcement; and in group III teeth were left untreated. The obtained results suggest that both tested methods of root treated teeth reconstruction, if correctly applied in clinical practice, can achieve satisfactory fracture resistance. Laboratory tests were done with respect to numerical FEM simulations and effort analyses of premolar crown structure reinforced with glass fiber root post.

Ocena zmian stopnia zżelowania PVC w kompozytach polimerowo–drzewnych

Zajchowski, Stanisław, Lewandowski, Krzysztof, Tomaszewska, Jolanta, Mirowski, Jacek, Kuciel, Stanisław
Article
2009
W niniejszej pracy podjęto próby oceny zmiany stopnia zżelowania PVC jako osnowy kompozytów polimerowo-drzewnych podczas przetwórstwa metodą wytłaczania i wtryskiwania w zależności od temperatury. Wytłoczono wstępnie dry blend PVC przy pomocy wytłaczarki T-32 w temperaturze z zakresu 140ºC-185ºC. Wytłoczyny zmielono i przeznaczono do wytworzenia WPC. Zmiany stopnia zżelowania oceniano za pomocą pomiarów MFR i oceny wzrokowej.

Badania właściwości przetwórczych kompozytów PVC/mączka drzewna

Zajchowski, Stanisław, Tomaszewska, Jolanta, Kuciel, Stanisław
Article
2009
W pracy przedstawiono wyniki badań kompozytów na osnowie PVC napełnionych mączką drzewną o różnej wielkości cząstek. Stwierdzono, że już 15% dodatek napełniacza powoduje znaczne obniżenie temperatury i czasu żelowania podczas ugniatania. Wyniki badań MFR świadczą, że metoda przetwarzania osnowy PVC i kompozytów z mączką drzewną wpływa na ich właściwości przetwórcze.

Wpływ czynników środowiskowych na właściwości mechaniczne kompozytów polimerowo–drzewnych (WPC)

Zajchowski, Stanisław, Grochowska, Agata, Tomaszewska, Jolanta, Mirowski, Jacek, Ryszkowska, Joanna
Article
2009
W niniejszej pracy zbadano wpływ przebywania w wodzie kompozytów polimerowo – drzewnych na zmiany masy, długości, twardości oraz udarności. Do badań wykorzystano cztery rodzaje kompozytów – różniące się ilością napełniacza drzewnego oraz otrzymane za pomocą odmiennych metod przetwórstwa. Analiza otrzymanych wyników pozwala stwierdzić, że moczenie w wodzie działa niekorzystnie na WPC, zmiana właściwości zależy również od zawartości napełniacza drzewnego. Nie zauważono jednak różnic we właściwościach w przypadku stosowania różnej temperatury wytłaczania osnowy PVC. Kompozyty otrzymane poprzez wytłaczanie oraz wtryskiwanie charakteryzują się gorszymi właściwościami, niż otrzymane jedynie przez wtryskiwanie.

Model ewolucyjny w diagnostyce procesu zmęczenia kompozytów polimerowych

Rojek, Maciej, Stabik, Józef, Kaczmarczyk, Jarosław, Wróbel, Gabriel
Article
2009
W pracy przedstawiono model ewolucyjny kompozytu polimerowego. Celem jest odwzorowanie procesów obserwowanych w warunkach eksploatacji materiału konstrukcyjnego, w szczególności postępującej utraty zdolności nośnej lub zmian innych charakterystyk użytkowych. W budowie modelu wykorzystano MES. Ewolucji modelu, prowadzonej sekwencyjnie, nadano charakter chaotyczny. Symulacja wybranych procesów diagnostycznych dostarcza podstaw oceny stopnia wyczerpania zdolności nośnych materiału. Podano przykład diagnostycznego wykorzystania własności akustycznych badanego materiału.

Uplastycznianie w procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych

Wilczyński, Krzysztof, Lewandowski, Adrian, Wilczyński, Krzysztof J.
Article
2009
Przedstawiono zagadnienie uplastyczniania tworzyw w procesach przetwórczych. Wskazano na ogólne podstawy zjawiska uplastyczniania, wynikające z zasad mechaniki ośrodków ciągłych. Przedstawiono wyniki badań własnych mechanizmu uplastyczniania, w odniesieniu do różnych odmian wytłaczania.

Modelowanie MES przepływu stopionych polimerów w procesie wytłaczania

Wilczyński, Krzysztof, Lewandowski, Adrian, Wilczyński, Krzysztof J.
Article
2009
Przedstawiono zagadnienie modelowania MES przepływu tworzyw w wytłaczarkach jednoślimakowych i dwuślimakowych. Zaproponowano metodę implementacji charakterystyk przepływowych ślimaków do budowy całościowych modeli procesu wytłaczania.