Czasopismo Techniczne z. 11. Środowisko z. 3-Ś

Czasopismo Techniczne z. 11. Środowisko z. 3-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (11)


Wybrane aspekty metodologii analizy cyklu życia odnawialnych źródeł energii

Śliwińska, Anna, Czaplicka-Kolarz, Krystyna
Article
2009
W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej analizy cyklu życia wybranych odnawialnych źródeł energii (OZE). Celem przeglądu była analiza metodyki LCA stosowanej do odnawialnych źródeł energii, zidentyfikowanie obszarów analizy szczególnie istotnych z powodu dużego wpływu na środowisko, jak również obszarów problemowych, które są źródłem rozbieżności wyników. Opisano również oddziaływania nietypowe, często nieuwzględniane w dokonywanych ocenach i analizach.

Numeryczna symulacja gwałtownego napełniania zbiornika

Siuta, Tomasz
Article
2009
In the paper the results of numerical simulation of unsteady inflow into the downstream reservoir were presented. This inflow is a result of dam-break outflow from upstream reservoir. For this purpose 2D-shallow water conservative numerical program was used. Besides of it, simplified calculation of reservoir empting (filling up) time, as also condition of drowned inlet in the context of time varying discharge were worked out. Good agreement with simulation results was achieved.

Intensyfikacja procesu denitryfikacji ścieków na przykładzie oczyszczalni w Tyrowie

Tomczykowska, Małgorzata, Drzewicki, Adam, Kulikowska, Dorota
Article
2009
W artykule badano wpływ zwiększenia stopnia recyrkulacji wewnętrznej na efektywność denitryfikacji i stężenia azotu azotanowego w ściekach oczyszczonych. Badania prowadzono w skali technicznej, w oczyszczalni ścieków miejskich w Tyrowie k. Ostródy, pracującej w układzie z denitryfikacją wstępną. Wykazano, że wzrost stopnia recyrkulacji wewnętrznej z 530 do 800%, przez zastosowanie dodatkowej recyrkulacji wewnętrznej, spowodował 1,4-krotne obniżenie stężenia azotanów w ściekach oczyszczonych. Średnie stężenie azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych, przy zwiększonej recyrkulacji, kształtowało się średnio na poziomie 9–10 mg/dm3.

Analiza przemian materii organicznej i związków azotu podczas kompostowania osadów ściekowych

Kulikowska, Dorota, Bilicka, Katarzyna
Article
2009
In this article, transformations of organic matter and nitrogen compounds during sewage sludge composting were analyzed. It was shown that the organic matter degradation was 18% and the rate of organic matter decomposition was 0.46 g/kg d.m. × d.In mature compost C/N ratio equaled 17.8, but in mineral forms of nitrogen ammonium predominated. During the composting process an increase in concentration of humic acids and fulvic acids was observed. However, humic acids concentration was 4-fold lower than fulvic acids, on average. In mature compost humic acids was 10.6 % d.m.

Obecny stan monitoringu zjawiska suszy w Polsce i na świecie

Kręgiel, Barbara, Jarosińska, Elżbieta
Article
2009
Na bazie zebranych materiałów dokonano przeglądu obecnego stanu monitoringu zjawiska suszy w Polsce i na świecie. Stwierdzono, że monitoring zjawiska suszy stosowany jest przez wiele różnych ośrodków, wykorzystujących często do oceny jej intensywności te same wskaźniki i metody. Niestety, pomiędzy tymi ośrodkami brakuje wymiany informacji dotyczacych wyników badań. Pocieszający jest jednak fakt, że stan monitoringu suszy w Polsce i na świecie poprawił się znacznie po silnej suszy z 2003 r. i wciąż wprowadzane są nowe metody, umożliwiające dokładną prognozę tego zjawiska.

Opróżnianie dwóch szeregowo połączonych komór zbiornika retencyjnego cieczy

Kisiel, Jakub, Kisiel, Adam
Article
2009
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę związaną z grawitacyjnym opróżnianiem dwukomorowego zbiornika, którego komory połączone są szeregowo pod względem hydraulicznym. Przedstawiono dwa sposoby matematycznego opisu procesu jednoczesnego grawitacyjnego opróżniania obu jego komór. Rozwiązanie numeryczne równań różniczkowych jest tu rozwiązaniem podstawowym, weryfikującym wyniki uzyskane na podstawie uproszczonej metody obliczeń, jaka zaprezentowana została w niniejszym artykule.

Opróżnianie jednokomorowych zbiorników o kształcie brył obrotowych

Kisiel, Jakub
Article
2009
W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania równań różniczkowych opisujących procesy opróżniania komór zbiornika o kształtach brył obrotowych. Wybrane zostały tylko takie bryły obrotowe oraz ich ułożenie, które znajdują zastosowanie w praktyce. Wybrano zatem komory o następujących kształtach: walca ułożonego na swej pobocznicy, kuli oraz stożka zwróconego wierzchołkiem ku dołowi. W rozwiązaniach równań różniczkowych opisujących procesy opróżniania tych komór zbiornika dokonano możliwych uogólnień, które zwiększają zakres otrzymanych rozwiązań dla wszystkich przypadków dotyczących określonego kształtu bryły obrotowej.

Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na właściwości fizyczne gruntów stosowanych do budowy mineralnych barier uszczelniających składowiska odpadów

Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta, Izdebska-Mucha, Dorota
Article
2009
The paper presents the results of many years' research carried out by the authors, concerning the influence of petroleum pollution on the physical parameters of cohesive soils. The analysis of changes in: grain size distribution, plasticity, compaction and shrinkage is presented and evaluated in the context of barrier properties of cohesive soils. The results obtained show that petroleum pollution of a cohesive soils changes the parameters responsible for its deformability and filtration characteristics. Results presented raise a question of suitability of clay soils as a long-term barrier against petroleum contaminants.

Analiza błędów metod wyznaczania miar niezawodności obiektów komunalnych na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę

Iwanejko, Ryszarda
Article
2009
Podstawą podejmowania wielu decyzji jest znajomość miar niezawodności różnych obiektów technicznych. Miary te szacuje się, bazując na danych eksploatacyjnych. Większość metod szacowania miar niezawodności wprowadza do wyniku dodatkowy błąd, niezwiązany z niedokładnością i niepewnością danych, nazywany błędem metody. Są to więc metody przybliżone. W artykule przeanalizowano pod tym kątem najczęściej stosowane metody wyznaczania miar niezawodności obiektów technicznych. Błędy metod wynikają z pomijania w obliczeniach mało prawdopodobnych stanów systemu, stosowania uproszczonych wzorów czy prowadzenia obliczeń na tzw. wielkościach nieskończenie małych. Przedstawione w artykule zależności umożliwiają określenie błędów analizowanych metod. Zależności mogą być stosowane dla różnych ważnych obiektów technicznych, niezależnie od tego, czy dla obiektu można skonstruować schemat niezawodnościowy, czy nie. Umiejętność oceny błędów metod, wraz z umiejętnością oceny błędów związanych z danymi wyjściowymi, pozwoli uzyskać wynik z zadowalającą dla inżynierskich zastosowań dokładnością.

Wpływ właściwości fizykochemicznych na zjawisko wtórnej kohezji w osadach pochodzenia hutniczego

Frybes, Andrzej
Article
2009
The article presents tests on metallurgical deposits strength parameters taking into consideration time influence on the result values and causes of “secondary cohesion” phenomenon. Mineralogical composition and chemical constitution analysis of the deposits shows that the phenomenon is the result of processes of physical and chemical bonds.