Czasopismo Techniczne z. 9. Architektura z. 4-A

Czasopismo Techniczne z. 9. Architektura z. 4-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (50)


Installation of photovoltaic systems in existing buildings

Zieske, Nicolaus
Article
2007
With the aesthetic properties of solar-active surfaces, it is possible to develop a wide range of modern architectural forms. The external appearance of such module is just as fascinating as the silent, clean and environmentally friendly manner in which it operates. Therefore solar facilities should not be seen as purely technological components which are simply installed into buildings, but as a potentially creative architectural element. Integrating photovoltaic installations in the roofs and façades of new buildings poses no serious architectural or technical problem. Integrating photovoltaic installations in the roofs and façades of existing buildings, on the other hand, is more complex. Nevertheless, it is possible to achieve an aesthetically pleasing result, if sufficient care is taken with regard to scale, colour, materials and decoration. Naturally, it is extremely important to choose the right module especially in terms of colour, transparency and surface texture.

Analiza możliwości i zakresu stosowania alternatywnych źródeł energii w świetle osiągnięć globalnych

Siedlecki, Bogdan
Article
2007
Wzrost zainteresowania czystą energią, stanowiącą w zasadzie produkt uboczny naturalnych zjawisk występujących w przyrodzie (energia wody, wiatru, biomasy, energia geotermalna i promieniowania słonecznego), sprawił, że pozyskiwanie energii z tych źródeł stało się godne uwagi, w pełni postrzegane jako alternatywne źródło energii. Aktualnie niejednoznaczne uwarunkowania prawne umożliwiają traktowanie odnawialnych źródeł energii jako dodatkowych, a nie alternatywnych. Niezależnie jednak od tego rozwój inwestycji w tym kierunku sprawił, że uzyskana „czysta” energia osiągnęła znaczącą pozycję w bilansie paliwowo-energetycznym kraju.

Współczesne technologie pozyskiwania energii słonecznej i ich wpływ na estetykę rozwiązań architektonicznych

Wehle-Strzelecka, Stanisława
Article
2007
Odniesienie się do problemów konsumpcji energii stanowi istotne wyzwanie dla współczesnej architektury i urbanistyki. Wymogi ekonomii, oczekiwania społeczne w zakresie jakości środowiska zbudowanego oraz środowiska przyrody, a także rozwój technologii pozyskiwania energii słonecznej w ostatnim dziesięcioleciu wywierają wpływ na koncepcję architektoniczną oraz zasady kształtowania zespołów urbanistycznych. Architektura słoneczna wpisuje się w działania na rzecz realizacji idei zrównoważonego rozwoju, wprowadzając rozwiązania uwzględniające zarówno komfort przyrody, jak i komfort mieszkańców. Sprzyjają temu nowe możliwości technologiczne w dziedzinie materiałów budowlanych oraz rozwiązań konstrukcyjnych.

Budynki niskoenergetyczne dla każdego

Stachowicz, Antoni, Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Article
2007
W niniejszym artykule sformułowano zadanie optymalizacji budynków niskoenergetycznych, stosując metodę optymalizacji wielokryterialnej (minimum kosztów obudowy budynku i minimum zapotrzebowania na energię do ogrzewania) i wielopoziomowej. Wykazano możliwe do uzyskania efekty w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię dla standardowych rozwiązań projektowych.

Przykłady kształtowania przestrzeni komunikacyjnej z zastosowaniem konstrukcji podatnych – doświadczenia z Polski i Norwegii

Kunecki, Bartłomiej, Vaslestad, Jan, Janusz, Leszek
Article
2007
Konstrukcje podatne ze stalowych blach falistych o dużych rozpiętościach są powszechnie stosowane na świecie w budownictwie komunikacyjnym do budowy mostów, tuneli, przepustów, przejść podziemnych dla pieszych oraz zabezpieczeń lawinowych. Mogą one mieć różnorodne kształty, jednak w większości są to konstrukcje o przekrojach zamkniętych i rozpiętości do ok. 12,0 m. Obecnie coraz częściej spotyka się przepusty otwarte o przekroju skrzynkowym, tzw. box culvert, oparte na fundamentach betonowych, oraz przepusty łukowe, tzw. super-span, których rozpiętość sięga nawet 20,0 m. W niniejszym artykule przedstawiono kilka przykładów konstrukcji podatnych z blach falistych. Przykłady pochodzą z Norwegii, gdzie zapoczątkowano budowę takich konstrukcji w Europie, oraz z Polski, gdzie wybudowano przepusty o największej rozpiętości w Europie.

Projektowanie obiektów drewnianych z uwzględnieniem wymagań w zakresie odporności ogniowej

Kram, Dorota
Article
2007
W artykule przedstawiono podstawowe kryteria projektowania obiektów budowlanych z uwzględnieniem wymagań w zakresie odporności ogniowej. Dla tych wymagań w praktyce podejmowane są różnorodne działania, które zwiększają odporność ogniową. Omówiono rodzaj tych działań i wpływ na rozwiązania wokół konstrukcji drewnianej.

Współczesne materiały i technologie w zastosowaniach do stabilizacji zboczy i murów oporowych na Wawelu w Krakowie

Karczmarczyk, Stanisław
Article
2007
W niniejszym artykule omówiono zainstalowanie geowłóknin i geosiatek do zabezpieczenia i stabilizacji stromych zboczy Wzgórza Wawelskiego. Podano również indywidualny sposób zabezpieczenia i wzmocnienia historycznych murów oporowych za pomocą kątowych konstrukcji odciążających spełniających konserwatorski warunek odwracalności wykonanych zabezpieczeń.

Problemy projektowe współczesnych konstrukcji aluminiowych

Gwóźdź, Marian
Article
2007
W niniejszym artykule podjęto próbę zainteresowania środowiska projektantów-architektów i konstruktorów stopami aluminium, które są w wielu zastosowaniach oceniane jako nowoczesny materiał konstrukcyjny uzupełniający, a nawet konkurencyjny do stali. Stan normalizacji obliczeń konstrukcji aluminiowych w Polsce nie jest zadowalający. Oprócz treści merytorycznych związanych z badaniami podstawowymi konstrukcji aluminiowych, przedstawiono zasadnicze zmiany, jakie zaszły we współczesnych metodach obliczeń. Podano także wyniki badań własnych w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji aluminiowych oraz właściwości mechanicznych stopów aluminium stosowanych w budownictwie.

Wpływ oddziaływań górniczych na stan techniczny budynków o konstrukcji wielkopłytowej

Firek, Karol, Dębowski, Jacek
Article
2007
Celem przedstawionych w artykule badań jest ocena wpływu oddziaływań górniczych w postaci deformacji powierzchni i wstrząsów górniczych na zużycie techniczne budynków o konstrukcji wielkopłytowej, zlokalizowanych na terenie objętym wpływami górniczymi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. W ramach badań wykonano analizę porównawczą przebiegu w czasie zużycia technicznego 129 obiektów zlokalizowanych na terenie górniczym (grupa LGOM) z grupą 190 obiektów znajdujących się poza obszarem oddziaływań górniczych (grupa Kraków).

Shear stud capacity in Bison composite beams project – safety factors

Domański, Tomasz
Article
2007
Shear connections have to transfer forces between structural members – steel and concrete with an adequate degree of safety. The distributions of horizontal shear resistance within steel – – concrete structures will be described depending on material characteristics of steel and concrete components in Bison project. Laboratory tests provide the only practicable basis for specifying safety margins for ultimate strength of shear connections in steel – concrete beams. The determination of partial safety factors within shear connections will be presented according to EC4 and EC0 (EN 1990). Particulary, safety factors of shear stud capacity in full composite connections will be analised.