Czasopismo Techniczne z. 2. Architektura z. 2-A

Czasopismo Techniczne z. 2. Architektura z. 2-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (29)


Mnemopolis

Szewczyk, Jarosław
Article
2007
W referacie przedstawiono wpływ czynnika czasu, wyrażonego w nawarstwianiu się artefaktów przestrzennych, ich przenikaniu się i dojrzewaniu, na śródmiejskie środowisko estetyczne człowieka. Autor wychodzi z założenia przyjmowanego tu a priori, że świadomość wpływu czynnika czasu na materię jest jedną z immanentnych, podstawowych potrzeb człowieka. Owo założenie przyjęto bez dowodu, niemniej zilustrowano powołaniem się na literaturę. Z tego założenia wyprowadzono wniosek o specyficznych wartościach tkwiących w wernakularnej tkance miasta, związanych z procesem nawarstwiania się wydarzeń i zjawisk, upływem czasu, z historią miasta i miejsca. Wywód ma charakter subiektywno-metafizyczny i nie pretenduje do rangi dowodu naukowego, co jednak uzasadniono humanistycznym charakterem tematu na pograniczu filozofii (estetyki) i architektury. Myśl przedstawiono w dwóch płaszczyznach: teoretycznej (wprowadzając tytułowe pojęcie Mnemopolis) i rzeczywistej (na przykładzie dwóch dzielnic Białegostoku).

Indywidualne cechy przestrzeni urbanistycznej miasta wiecznych pielgrzymek – San Giovanni Rotondo

Szczybura, Anna
Article
2007
Miejsce wiecznych pielgrzymek, którym bez wątpienia jest San Giovanni Rotondo, to miejsce, do którego co roku przybywa coraz większa liczba turystów pielgrzymów i gdzie wciąż chce się wracać. Będzie ono istnieć zawsze. Zachwyca swoją kompozycją, pięknem kamienic z lokalnego kamienia, które z daleka jakby porozrzucane, w miarę przybliżania się układają się w logiczną całość, tworząc jeden wielki organizm. Wrażenie wieczności stwarza niepowtarzalny klimat miejsca przenikniętego sakralnością i wszechobecnym aromatem leczniczych ziół. Klimat ten daje wrażenie, że w wędrówkach można uczestniczyć wiecznie. Pielgrzymi przybywają tu w różnych porach roku, z różnych miejsc na ziemi. W wyjeżdżających pozostaje niedosyt, uczucie, które zawsze pozostanie w świadomości pielgrzyma. Wieczne pielgrzymki do San Giovanni Rotondo wynikają m.in. z potrzeby szukania Boga, spotkania się z Nim, umocnienia swojej wiary, odnalezienia szczęścia. Wielka moc pielgrzymkowa miasta wynika z wiary w cudowne działanie tego miejsca.

Oazy kulturowości a spojrzenie na miasto

Solska, Małgorzata
Article
2007
Współczesne oazy kulturowości to okna kultury rodzimej na zglobalizowany świat, to historyczne budowle i współczesne dynamiczne, efektowne, nowoczesne technologicznie, wpisane w kontekst kulturowy struktury, które kształtują sylwety miast, tworzą klimat miejsc wyjątkowych i przyjaznych – określają image współczesnego miasta.

Przestrzeń publiczna zagrożona

Racoń-Leja, Kinga
Article
2007
Przestrzeń publiczna i jakość relacji społecznych w mieście są zagrożone. Ciągle wzrastające znaczenie modeli konsumpcyjnych wypiera inne przejawy życia we wspólnocie. W mieście toczy się bezkompromisowa gra o konsumenta, przynosząc niepokojące zmiany dotykające również przestrzeni publicznych. Historyczne place, ulice ulegają deformacji – obarczone reklamą i nadmierną ekspozycją funkcji turystycznych. Wśród nowych typów przestrzennych dominuje centrum handlowe i jego pochodne. Nowe zespoły handlowe, izolowane przestrzenie sztuczności, rozkwitają na koszt otaczającego miasta. Prywatna własność przestrzeni publicznej pozwala na znaczną kontrolę, uzasadnianą rosnącą potrzebą bezpieczeństwa. Paradoksalnie przestrzeń publiczna przestaje być obszarem dla wspólnoty, brakuje w niej miejsca na nieskrępowane i wielopłaszczyznowe życie społeczne.

Współczesne biblioteki i ich nowa rola w życiu mieszkańców miast

Palej, Anna, Homiński, Bartłomiej
Article
2007
Budynki bibliotek przeżywają obecnie okres wyjątkowej koniunktury. Projektowane przez znakomitych architektów zajmują często najbardziej prestiżowe lokalizacje w mieście. Rozkwit tego typu obiektów budzi zdziwienie w dzisiejszych czasach, w których książka może być zastąpiona przez media elektroniczne, a coraz więcej budynków i przestrzeni publicznych w miastach wypieranych jest skutecznie przez elektroniczne odpowiedniki. W niniejszym artykule autorzy starają się pokazać jak w wyniku transformacji cywilizacyjnych zmienia się znaczenie bibliotek w miastach oraz jakie potrzeby współczesnych społeczeństw powinny zaspokajać ich nowe schematy programowo-funkcjonalne.

Miasto Kraków: u progu XX wieku, i u progu XXI wieku

Motak, Maciej
Article
2007
W niniejszym artykule podjęto próbę krótkiego porównania sytuacji Krakowa w dwóch momentach rozwoju historycznego i urbanistycznego – u progu XX i XXI wieku – w których zajmował pozycję ważną, acz drugorzędną wobec ośrodka wiodącego – Lwowa bądź Warszawy. Jako narzędzia porównania wybrano pięć kryteriów: czynniki miastotwórcze T. Tołwińskiego; elementy identyfikujące miasto K. Lyncha i K. Wejcherta; perspektywy dalszego rozwoju urbanistycznego; aktualna stylistyka architektoniczna; pytania Konferencji 2007 „Mieszkać w mieście”, opatrzone próbami odpowiedzi. Porównanie ukazało zarówno podobieństwa, jak i różnice pomiędzy analizowanymi sytuacjami Krakowa, przy znacznej ciągłości jego rozwoju historyczno-urbanistycznego. Podkreślić należy, że u progu XXI wieku, w erze postmodernistycznej, w większym stopniu mieszkano „razem, ale osobno”, aniżeli u progu XX wieku, w erze premodernistycznej, kiedy dominowały dwie wyraźnie rozdzielone formy – „razem” oraz „osobno”.

Mieszkać żeby przeżyć

Mizia, Małgorzata
Article
2007
Wielu z nas mieszkanie w mieście utożsamia z życiem w mieście. Zamieszkiwanie oznacza najczęściej posiadanie mieszkania, często też wynajmowanie czy tylko użytkowanie niedużej, wyposażonej w najpotrzebniejsze stałe sprzęty przestrzeni przyłączonej do mediów miejskiej infrastruktury. Zawsze jest to rodzaj usługi dla mieszkańca. Te wszystkie usługi są wystandaryzowane, skategoryzowane, wycenione i ekonomizowane, a ostatecznie wystawione na sprzedaż, do wynajęcia lub tylko „doładowania”. Płacisz – żyjesz, nie masz za co – możesz odejść. Sprawiedliwie, demokratycznie, sterylnie, nawet estetycznie.

Praca w mieście: Miasto wiedzy, doświadczenie z centrum Barcelony

Marmolejo Duarte, Carlos
Article
2007
Barcelona wraz ze 163 okręgami samorządowymi, tworzącymi region metropolitalny, korzysta z geograficznych zmian produkcji przemysłowej. 33 lata temu metropolia rozpoczęła stopniowe odchodzenie od gospodarki przemysłowej. Zapoczątkowana pod koniec lat 90. gospodarka poprzemysłowa zwiększyła możliwości odnowy miasta: 4 mln m² przestrzeni dla przemysłu technologicznego, twórczego i kierunkowego rozciąga się tam, gdzie jeszcze stosunkowo niedawno dymiły fabryczne kominy. Nowa gospodarka to nowa szansa dla centrum metropolii: jedynie działania o dużej wartości mogą współzawodniczyć z lokalizacjami śródmiejskimi. Niniejszy artykuł omawia przyczyny koncentracji takich działań w miastach, zwłaszcza w ich centrach, oraz przedstawia proces transformacji Barcelony.

Martwe miasta XX wieku

Manecki, Mateusz
Article
2007
Poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące kształtu miasta mogą także opierać się na obserwacjach płynących z socjologii. Zależności międzyludzkie, zachowania człowieka w środowisku jego zamieszkania to zjawiska nadrzędne dla naszej egzystencji. Psychologia człowieka opiera się na wysuwaniu hipotez co do przyczyn naszego postępowania. Jak istotny wpływ na nasze zachowanie mają różnice w sposobie kształtowania tkanki miejskiej? Stworzono „miasta idealne”. Jak działają ośrodki, które zostały zaprojektowane dla współczesnego człowieka? Na przykładzie udokumentowanych zdarzeń, jak i własnych obserwacji, zostanie przedstawiony obraz miasta końca XX w. i prawdopodobny dalszy kierunek rozwoju w świetle ludzkiej psychiki.

Żyjąc mobilnie

Magdziak, Monika
Article
2007
Miasta są w ciągłym ruchu i nieustannie się zmieniają. Ostatnie pięćdziesiąt lat pokazało nam jak wiele może się zmienić w tak krótkim czasie. Po II wojnie światowej coraz większa powszechność samochodu oraz powstające teorie strefowania funkcji w urbanistyce spowodowały niesamowity wzrost mobilności. Dzisiaj, kiedy mobilność jest już rzeczywistością i dominującym czynnikiem życia w mieście, ma ona ogromny wpływ na modyfikacje sposobu projektowania miast oraz na to jak one funkcjonują. W procesie rosnącej mobilności naszej przestrzeni życiowej bardzo istotną rolę pełni również komunikacja elektroniczna. Dlatego właśnie coraz więcej architektów stara się zgłębić wizję tak zwanych „inteligentnych domów”, które wydają się być naszą przyszłością. Ponieważ żyjemy w erze konsumpcji, nieustannego ruchu oraz technologii, potrzebujemy koncepcji architektury tymczasowej, elastycznej, mobilnej oraz dającej się modyfikować; architektury, która dostosuje obecną przestrzeń miejską do niezbędnych wymagań teraźniejszości i przyszłości. Należy zastanowić się tylko, czy możliwe jest, by nowoczesne technologie oraz mobilność funkcjonowały i rozwijały się w symbiozie z architekturą, i jak bardzo jeszcze wpłyną one na sposób naszego życia?