Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (25)


Badanie wpływu charakteru bazy olejowej na właściwości smarów litowych

Żmudzińska-Żurek, Barbara, Żółty, Magdalena
Article
2011
W artykule wytworzono smary litowe i kompleksowe litowe z udziałem różnych baz olejowych: naftenowej T 110, parafinowej SAE 30/95, parafinowej z dodatkiem aromatów SN 500, syntetycznej SYN 10. Określono efektywność zagęszczania w stosunku do baz olejowych mydłem litowym kwasu 12-hydroksystearynowego oraz kompleksowym mydłem litowym, do wytworzenia którego użyto kwas 12-hydroksystearynowy oraz kwas azelainowy. Zbadano wpływ stosunku masowego kwasów 12-hydroksystearynowego do azelainowego w zagęszczaczu kompleksowym litowym na efekt zagęszczający bazy olejowej. Określono wpływ ilości kompleksowego zagęszczacza na penetrację i temperaturę kroplenia. Przeprowadzono badania stabilności mechanicznej, stabilności strukturalnej oraz działania korodującego wybranych smarów litowych i kompleksowych litowych.

Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Woynarowska, Amelia, Żukowski, Witold
Article
2011
W artykule przedstawiono problematykę gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) w Unii Europejskiej i w Polsce. Omówiono regulacje prawne oraz zmiany w zagospodarowaniu tego typu odpadów od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiono również metodę termicznego przekształcania odpadów.

Właściwości sorpcyjne produktów spalania mączki mięsno-kostnej

Staroń, Anita, Wzorek, Zbigniew, Banach, Marcin
Article
2011
W artykule przedstawiono sposób utylizacji mączki mięsno-kostnej oraz wyniki badań otrzymanych popiołów pod kątem ich późniejszego zastosowania jako sorbenta do usuwania z roztworów jonów metali ciężkich. Zbadano właściwości fizyczne popiołów mające wpływ na ich zdolności sorpcyjne: powierzchnię właściwą, objętość i rozmiar porów, uziarnienie materiału, porowatość międzyziarnową oraz teksturę badanego materiału.

Magnez jako modyfikator właściwości fizykochemicznych hydroksyapatytu

Sobczak-Kupiec, Agnieszka, Wzorek, Zbigniew, Jodańska, Bernadetta, Malina, Dagmara
Article
2011
W pracy przedstawiono krótką charakterystykę hydroksyapatytu. Omówione zostały właściwości fizykochemiczne magnezu oraz jego rola w organizmie człowieka. Omówione zostało zagadnienie dotyczące wpływu podstawień magnezowych w podsieci kationowej hydroskyapatytu na jego strukturę krystalograficzną i zachowanie w podwyższonej temperaturze.

Porównanie właściwości estrów otrzymanych z niskocząsteczkowych alkoholi oraz oleju rzepakowego

Skrzyńska, Elżbieta, Wilk, Agnieszka
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki doświadczalne z syntezy estrów metylowych, etylowych, propylowych oraz butylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Zanalizowano skład chemiczny otrzymanych paliw oraz przeprowadzono wiele badań, określających ich podstawowe właściwości reologiczne i fizykochemiczne. Wyniki odniesiono do wymogów stawianych biopaliwom estrowym oraz porównano je z parametrami tradycyjnego mineralnego oleju napędowego.

Oczyszczane oleje posmażalnicze jako surowiec dla EMKT

Skrzyńska, Elżbieta, Kmieć, Katarzyna, Stankiewicz, Ryszard
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością użycia olejów posmażalniczych, głównie rzepakowych, jako surowców tłuszczowych do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (EMKT). Przeanalizowano wiele właściwości fizykochemicznych tłuszczy otrzymanych z kilku placówek gastronomicznych, oraz olejów rzepakowych pozostałych po smażeniu pączków, kotletów, ryb oraz frytek. Analogiczne badania wykonano również dla świeżego oleju rzepakowego, oraz tłuszczy po procesie oczyszczania. Ocenę przydatności surowców do produkcji biodiesla przeprowadzono w oparciu o właściwości otrzymanych po reakcji metanolizy estrów metylowych.

Zasadowość katalizatorów a ich aktywność w reakcji metanolizy oleju sojowego

Skrzyńska, Elżbieta, Kądziołka, Anna
Article
2011
W niniejszym artykule zbadano aktywność katalityczną wybranych tlenków metali ziem rzadkich w procesie transestryfikacji oleju sojowego metanolem. największą aktywność (91–100% konwersji oleju) wykazały katalizatory: KOH/CeO2, K2CO3 /CeO2 i KnO3/CeO2. Właściwości fizykochemiczne tlenków metali ziem rzadkich określono w oparciu o metodę wskaźników Hammetta. Dowiedziono, że aktywność katalizatorów korelowała z ich mocą zasadową.

Electrooxidation of neat higher alcohols catalysed by cobalt porphyrin

Rotko, Grzegorz, Kurek, Stefan S.
Article
2011
Waste alcohols might become excellent sources of energy in its higher forms like electric energy provided suitable catalysts could be found for their electrooxidation. Cobalt porphyrin appeared to be active in this process. Alcohols are oxidised in their neat forms at potentials of porphyrin ring oxidation, which might indicate that the reaction proceeds not on the metal centre but rather by activation of carbon electrode. The reaction is kinetically sluggish. Cobalt porphyrin was found active in the oxidation of ethylene glycol and glycerol in DMF at potentials even lower than those on bulk platinum but at a lower current.

Właściwości nanocząsteczek miedzi, platyny, srebra, złota i palladu

Pulit, Jolanta, Banach, Marcin, Kowalski, Zygmunt
Article
2011
Nanostruktury znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak: medycyna, elektronika czy inżynieria optyczna i in. Do najpopularniejszych nanomolekuł metalicznych należą: nanomiedź, nanoplatyna, nanosrebro, nanozłoto i nanopallad. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawić charakterystykę właściwości wymienionych nanostruktur.

Technologie otrzymywania kwasu fosforowego (V)

Podraza, Zuzanna, Krupa-Żuczek, Kinga, Wzorek, Zbigniew
Article
2011
Kwas fosforowy (V) stanowi ważny substrat w przemyśle chemicznym i nawozowym. Może być otrzymywany metodami termicznymi i ekstrakcyjnymi. Współcześnie kwas ortofosforowy otrzymuje się metodą mokrą, ze względu na parametry i czystość otrzymywanego kwasu oraz na dużo lepsze ekonomiczne wskaźniki tego typu procesu. Obecnie zwiększa się również zagospodarowanie produktów odpadowych powstałych w ciągu produkcyjnym. Naturalnymi surowcami do otrzymywania kwasu fosforowego są fosforyty i apatyty. Ponieważ zapotrzebowanie na kwas fosforowy (V) wciąż rośnie, do jego produkcji zaczęto używać również hydroksyapatytu pochodzenia biologicznego.