Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (25)


Krew zwierzęca, metody jej przetwarzania i zastosowanie

Kowalski, Zygmunt, Makara, Agnieszka, Banach, Marcin
Article
2011
Krew jest płynną tkanką łączną tworzącą wewnętrzne środowisko organizmu. Krew zwierząt rzeźnych jest jednym z najcenniejszych surowców ubocznych i potencjalnie najłatwiejszym do wykorzystania. Jednym z głównych sposobów przerobu krwi jest jej frakcjonowanie na plazmę oraz hemoglobinę.

Krew i produkty pochodne

Banach, Marcin, Makara, Agnieszka
Article
2011
Omówiono zagadnienia związane z podażą krwi na polskim rynku i możliwości jej wykorzystania, zastosowania plazmy i hemoglobiny wytwarzanych z krwi.

Dehalogenation of hexabromocyclododecane – a commonly used flame retardant

Baron, Liliana, Kozłowska, Anna, Kurek, Stefan S.
Article
2011
Hexabromocyclododecane, a commonly used flame retardant and possible persistent pollutant undergoes reductive debromination at very cathodic potentials in the absence of a catalyst. The process starts at much less cathodic potentials but is extremely slow. Cobalt tetraphenylporphyrin catalyses very efficiently the process at potentials shifted by 1.2 V and at much higher rates. 1,2-dibromocyclododecane was also debrominated electrochemically, but showed higher energy barrier than observed for HBCD.

Organic dye sensitisers for solar cells and semiconductor photocatalysts – a method for suitability evaluation explained

Gusiak, Natalia, Kobasa, Igor, Kurek, Stefan S.
Article
2011
Six polymethine dyes potentially suitable to use for dye sensitised solar cells and photocatalysts were studied. Electrochemical and spectral data have shown that LUMo levels of the dyes will provide high driving forces for electron injection ranging from 0.55 to 1.0 eV and only three dyes could be used with triiodide/iodide redox system applied for oxidised dye regeneration. The calculation method was explained in detail.

Zasadowość katalizatorów a ich aktywność w reakcji metanolizy oleju sojowego

Skrzyńska, Elżbieta, Kądziołka, Anna
Article
2011
W niniejszym artykule zbadano aktywność katalityczną wybranych tlenków metali ziem rzadkich w procesie transestryfikacji oleju sojowego metanolem. największą aktywność (91–100% konwersji oleju) wykazały katalizatory: KOH/CeO2, K2CO3 /CeO2 i KnO3/CeO2. Właściwości fizykochemiczne tlenków metali ziem rzadkich określono w oparciu o metodę wskaźników Hammetta. Dowiedziono, że aktywność katalizatorów korelowała z ich mocą zasadową.

Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych

Pater, Sebastian, Magiera, Janusz
Article
2011
W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej budynku mieszkalnego. Obliczenia wykonano w dwóch niezależnych programach, zwracając szczególną uwagę na składowe zysków i strat energii wpływających na bilans cieplny budynku.

Magnez jako modyfikator właściwości fizykochemicznych hydroksyapatytu

Sobczak-Kupiec, Agnieszka, Wzorek, Zbigniew, Jodańska, Bernadetta, Malina, Dagmara
Article
2011
W pracy przedstawiono krótką charakterystykę hydroksyapatytu. Omówione zostały właściwości fizykochemiczne magnezu oraz jego rola w organizmie człowieka. Omówione zostało zagadnienie dotyczące wpływu podstawień magnezowych w podsieci kationowej hydroskyapatytu na jego strukturę krystalograficzną i zachowanie w podwyższonej temperaturze.

Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w reakcjach utleniania difenylometanu w układach wodoronadtlenek tert-butylu – chlorki metali bloku d

Dworakowska, Sylwia, Pisarek, Urszula, Bednarz, Szczepan, Bogdał, Dariusz
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących utleniania difenylometanu za pomocą wodoronadtlenku tert-butylu (TBHP), zarówno w warunkach konwencjonalnych, jak też pod wpływem promieniowania mikrofalowego. Testowanymi katalizatorami były chlorki metali przejściowych bloku d: FeCl3·6H2O, CoCl2·6H2O, NiCl2·6H2O, CrCl3·6H2O, CuCl2·2H2O, ZnCl2 oraz jod. Z przebadanych katalizatorów najlepszą aktywność katalityczną wykazywały FeCl3·6H2O, CoCl2·6H2O, NiCl2·6H2O oraz CrCl3·6H2O.

Porównanie właściwości estrów otrzymanych z niskocząsteczkowych alkoholi oraz oleju rzepakowego

Skrzyńska, Elżbieta, Wilk, Agnieszka
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki doświadczalne z syntezy estrów metylowych, etylowych, propylowych oraz butylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Zanalizowano skład chemiczny otrzymanych paliw oraz przeprowadzono wiele badań, określających ich podstawowe właściwości reologiczne i fizykochemiczne. Wyniki odniesiono do wymogów stawianych biopaliwom estrowym oraz porównano je z parametrami tradycyjnego mineralnego oleju napędowego.

Właściwości sorpcyjne produktów spalania mączki mięsno-kostnej

Staroń, Anita, Wzorek, Zbigniew, Banach, Marcin
Article
2011
W artykule przedstawiono sposób utylizacji mączki mięsno-kostnej oraz wyniki badań otrzymanych popiołów pod kątem ich późniejszego zastosowania jako sorbenta do usuwania z roztworów jonów metali ciężkich. Zbadano właściwości fizyczne popiołów mające wpływ na ich zdolności sorpcyjne: powierzchnię właściwą, objętość i rozmiar porów, uziarnienie materiału, porowatość międzyziarnową oraz teksturę badanego materiału.