Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (25)


Krew i produkty pochodne

Banach, Marcin, Makara, Agnieszka
Article
2011
Omówiono zagadnienia związane z podażą krwi na polskim rynku i możliwości jej wykorzystania, zastosowania plazmy i hemoglobiny wytwarzanych z krwi.

Organic dye sensitisers for solar cells and semiconductor photocatalysts – a method for suitability evaluation explained

Gusiak, Natalia, Kobasa, Igor, Kurek, Stefan S.
Article
2011
Six polymethine dyes potentially suitable to use for dye sensitised solar cells and photocatalysts were studied. Electrochemical and spectral data have shown that LUMo levels of the dyes will provide high driving forces for electron injection ranging from 0.55 to 1.0 eV and only three dyes could be used with triiodide/iodide redox system applied for oxidised dye regeneration. The calculation method was explained in detail.

Degradacja termiczna nanokompozytów poliamid/krzemian warstwowy

Majka, Tomasz M., Pielichowski, Krzysztof
Article
2011
Artykuł zawiera przegląd literatury naukowej dotyczącej problemu degradacji termicznej nanokompozytów wytworzonych w oparciu o matrycę poliamidową (PA) i glinokrzemiany, głównie montmorylonit. Przedstawiono ogólny zarys mechanizmu rozkładu poliamidów poddanych działaniu wysokich temperatur oraz nanokompozytów poliamid/glinokrzemian. Omówiono mechanizm dekompozycji modyfikatorów stosowanych do kompatybilizacji układu PA/glinokrzemian warstwowy – ich rozkład może znacząco wpływać na stabilność termiczną matrycy poliamidowej.

Utylizacja gnojowicy na drodze fermentacji metanowej i tlenowej – produkcja biogazu i kompostu

Marszałek, Marta, Banach, Marcin, Kowalski, Zygmunt
Article
2011
Intensywny chów zwierząt gospodarskich jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego odchodami. Płynny lub półpłynny odpad z przemysłowej hodowli trzody chlewnej, czyli tzw. gnojowica, stanowi wartościowy nawóz, jednak jej nieprawidłowe magazynowanie, wylewanie i utylizowanie może przyczyniać się do skażenia gleb, wód i powietrza. W artykule przedstawiono metody utylizacji gnojowicy świńskiej na drodze fermentacji metanowej i tlenowej.

Dehalogenation of hexabromocyclododecane – a commonly used flame retardant

Baron, Liliana, Kozłowska, Anna, Kurek, Stefan S.
Article
2011
Hexabromocyclododecane, a commonly used flame retardant and possible persistent pollutant undergoes reductive debromination at very cathodic potentials in the absence of a catalyst. The process starts at much less cathodic potentials but is extremely slow. Cobalt tetraphenylporphyrin catalyses very efficiently the process at potentials shifted by 1.2 V and at much higher rates. 1,2-dibromocyclododecane was also debrominated electrochemically, but showed higher energy barrier than observed for HBCD.

Zastosowanie przybliżonych równań nieustalonego przenoszenia ciepła dla ciał o różnych kształtach

Gwadera, Monika, Kupiec, Krzysztof, Komorowicz, Tadeusz
Article
2011
Zaprezentowano przybliżone równanie kinetyki nieustalonego przenoszenia ciepła (lub masy), mające postać równania różniczkowego zwyczajnego. Proponowana zależność może być stosowana dla ciał o kształcie płyty, cylindra lub kuli. Równanie przetestowano numerycznie dla przypadku chłodzenia radiacyjnego, otrzymując dobrą zgodność z wynikami modelu ścisłego.

Właściwości nawozowe gnojowicy w kontekście zawartości wybranych makro i mikroelementów

Kwaśny, Justyna, Kowalski, Zygmunt, Banach, Marcin
Article
2011
Gnojowica świńska jest produktem odpadowym powstającym w bezściółkowej hodowli trzody chlewnej. Ze względu na bogaty skład znalazła zastosowanie jako nawóz naturalny. W niniejszym artykule zostały przedstawione właściwości nawozowe odpadu w kontekście zawartości makroelementów, takich jak N, P, K, Ca i Mg oraz wybranych mikroelementów. Zawarte zostały również kwestie zanieczyszczenia środowiska występujące podczas nawożenia gleb gnojowicą.

Termodynamiczne aspekty [2+3] cykloaddycji 1-R-1-nitroetenów do Z-C,N-difenylonitronu w świetle obliczeń B3LYP/6-31G

Mikulska, Maria, Polewski, Daniel, Barański, Andrzej
Article
2011
Przeprowadzono termodynamiczną analizę reakcji [2+3] cykloaddycji 1-R-1-nitroetenów do Z-C,N-difenylonitronu. Określono wpływ podstawnika w cząsteczce nitroalkenu, temperatury oraz polarności rozpuszczalnika na równowagę termodynamiczną w obrębie poszczególnych ścieżek reakcji.

Zasadowość katalizatorów a ich aktywność w reakcji metanolizy oleju sojowego

Skrzyńska, Elżbieta, Kądziołka, Anna
Article
2011
W niniejszym artykule zbadano aktywność katalityczną wybranych tlenków metali ziem rzadkich w procesie transestryfikacji oleju sojowego metanolem. największą aktywność (91–100% konwersji oleju) wykazały katalizatory: KOH/CeO2, K2CO3 /CeO2 i KnO3/CeO2. Właściwości fizykochemiczne tlenków metali ziem rzadkich określono w oparciu o metodę wskaźników Hammetta. Dowiedziono, że aktywność katalizatorów korelowała z ich mocą zasadową.

Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych

Pater, Sebastian, Magiera, Janusz
Article
2011
W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej budynku mieszkalnego. Obliczenia wykonano w dwóch niezależnych programach, zwracając szczególną uwagę na składowe zysków i strat energii wpływających na bilans cieplny budynku.