Czasopismo Techniczne z. 15. Architektura z. 7-A1

Czasopismo Techniczne z. 15. Architektura z. 7-A1

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (35)


Architektura znacząca

Żychowska, Maria J.
Article
2010
Bez względu na okres w historii architektury pojawia się architektura znacząca. Taki status nadaje jej krytyka architektoniczna w istotnym stopniu sterująca postrzeganiem kolejnych dokonań. Dotyczy ona wartościowania realizacji, ale również aspektu kierowania uwagi społecznej na poszczególne obiekty w celu ich wyróżnienia.

Od architektury do urbanistyki i od urbanistyki do architektury

Zuziak, Zbigniew K.
Article
2010
Autor tego artykułu stawia pytania o źródła, tryby i szanse artystycznej ekspresji w budowaniu formy urbanistycznej w świetle badań nad przykładami dobrej praktyki w zakresie rewitalizacji europejskich metropolii i marketingu urbanistycznego. Następnie konfrontuje te spostrzeżenia z pytaniami na temat możliwości stosowania gier symulacyjnych w wyjaśnianiu decyzyjnych mechanizmów tego procesu.

Echo rzeczywistości w akcie twórczym

Zuziak, Iwona
Article
2010
Cechą współczesnej architektury jest jej cecha uniwersalna, istniejąca niezależnie od epoki; odbicie całej gamy zjawisk stanowiących istotę otaczającej rzeczywistości, a także echo zjawisk z przeszłości. Współczesność pozostawia na architekturze kody cywilizacji, natomiast przeszłość echa archetypicznej formy oraz dążenie do doskonałości i nadanie jej piętna osobowości twórcy-architekta. Architektura XXI wieku jest niewątpliwie niejednorodna, kosmopolityczna i konkursowa. Trudno w niej podobnie jak w innych dziedzinach sztuki wyodrębnić jeden styl.

Nowe formy zderzone z historycznymi

Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Article
2010
Wiodącą inspiracją nowej architektury wobec zabytkowej substancji zastanej oraz świadomość delikatności tworzywa, jaki stanowi każdy zabytek, a w szczególności tak unikatowy, jakim jest historyczna warownia, dzisiaj staje się pokora, elegancja i oszczędność środków wyrazu.

November blue

Trillo De Leyva, Juan Luis
Article
2010
W obliczu architektury awangardowej przekształconej w rzeźbę urbanistyczną, obiektu eksponowanegow publicznej przestrzeni współczesnego miasta, powinniśmy domagać się części wewnętrznej, przestrzeni, miejsca, w którym obecne jest naturalne światło, przestrzeni wnętrza. „Światło naturalne” odbieram jako tworzywo projektowe oraz treść architektury wszech czasów, dlatego to właśnie ono będzie moim przewodnikiem po kreatywnym świecie architektury.

Spojrzenie wstecz do przodu – czyli tradycja versus nowoczesność lub czy współczesność jest jeszcze aktualna? – niepotrzebna debata?

Scholz, Stefan J.
Article
2010
Architektura miejsca, tradycji, ducha czasu i sensu... krytyczne spojrzenie na dzisiejszy stan naszej tak ukochanej architektury i urbanistyki.

O regułach

Rizzi, Paola
Article
2010
Jednym z największych wyzwań dzisiejszej urbanistyki, a w konsekwencji również architektury, jest umiejętność tworzenia i stosowania reguł dopasowanych do wymagań współczesności. Artykuł jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o rolę reguł jako generatora porządku współczesnej przestrzeni.

Architektura teraz, ale na kiedy?

Pratelli, Alberto
Article
2010
Architekt nie powinien projektować „przyszłej architektury”. Musi tworzyć na potrzeby teraźniejszości, wybiegając myślą daleko w przód. Na włoskich uniwersytetach ciężko pracujący ludzie za pomocą wyczerpujących konstrukcji myślowych wyjaśniają racje swych poczynań, a zwłaszcza powody, dla których świat zewnętrzny musi być w błędzie. Ekonomiści, politycy i całe społeczeństwo, wszyscy próbują myśleć krótkoterminowo. Ale prawdziwe rzeczy tak nie powstają. Jeżeli uda nam się zapewnić społeczeństwu przyszłość, gdy ta przyszłość nadejdzie, jeśli nadejdzie dla nas, ta nowa architektura będzie tam na nas czekać.

… Spowolnić architekturę…

Paszkowski, Zbigniew Władysław
Article
2010
Czy możliwa jest nowa definicja architektury? Z pewnością tak, ale definicje jednak nie zmieniają rzeczywistości, a co najwyżej pogląd na nią. Współczesna architektura wymaga głębokiej refleksji. Autor proponuje „spowolnienie architektury” w powiązaniu z refleksją retrospektywną i kreatywną. Punktem wyjścia dla przewartościowań w architekturze powinno być spowolnienie współczesnego tempa rozwoju przestrzennego.

O ciszy w krajobrazie

Palerm Salazar, Juan Manuel
Article
2010
Krajobraz jest dziś bardzo modnym terminem – to jedno z tych słów stosowanych niejednokrotnie do opisywania zjawisk, które same w sobie są już niedefiniowalne. W tej sytuacji cisza w krajobrazie jest przestrzenią – fizyczną, czasową, semantyczną, mentalną ułatwiającą interakcję jednostki z otoczeniem.