Czasopismo Techniczne z. 6. Architektura z. 3-A

Czasopismo Techniczne z. 6. Architektura z. 3-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (50)


Common responsibility and public space

Smits, Michiel
Article
2010
Celem niniejszego artykułu jest ostrzeżenie społeczeństwa polskiego przed wpływem współczesnych transformacji na domenę publiczną w miastach. Wypowiedź ta jest formą manifestu, odnoszącego się do obserwowanej obecnie fragmentacji przestrzeni miejskiej i wynikającej z niej społecznej segregacji oraz próbą porównania polskiego społeczeństwa indywidualistów z holenderskim społeczeństwem masowej konsumpcji, w którym przyszło mi wzrastać. Zaprezentowany tekst jest moją prywatną opinią na temat warunków, jakie oferowane są ludziom przez współczesne przestrzenie publiczne, a także zobowiązań, jakie powinni mieć użytkownicy tych przestrzeni w stosunku do siebie, a projektanci w stosunku do odbiorców ich twórczości.

Observing the life in European public space

Shaffer, Joshua D.
Article
2010
Niniejszy artykuł zajmuje się rozważaniami na temat przestrzeni publicznych w trzech różnych miastach europejskich – Krakowie, Sienie i Paryżu. Pokazuje, jakiego typu doświadczenia oferowane są obecnie przez miejskie sekwencje przestrzenne, co przyciąga ludzi do miasta i jak nowe potrzeby wpływać będą na pojawianie się nowych typów rozwiązań. Zaprezentowane tutaj autorskie obserwacje poczynione zostały w czasie podróży i pobytów w Europie. Celem artykułu jest odkrycie pozytywnych cech charakterystycznych dla poszczególnych miast poprzez identyfikację różnych typów organizacji przestrzennej i sposobów użytkowania. Przedstawione obserwacje biorą też pod uwagę dostępność środków komunikacji masowej, sposoby poruszania się po mieście czy inaczej “odnajdywania drogi” oraz zjawisko zmieniania się w czasie ludzkich potrzeb.

Urban centre and its inhabitants

Mincey, Justin
Article
2010
Gwałtowny wzrost liczby mieszkańców sprawił, że Kraków zwrócił się w drugiej połowie dwudziestego wieku, ku nowym koncepcjom rozwoju tkanki miejskiej. Nowa zabudowa mieszkaniowa i zmiana znaczenia terminu centrum miejskie wpłynęły w sposób dramatyczny na przekształcenie się wizerunku miasta. Poprawa sytuacji może być prosta – wystarczy spojrzeć wstecz, przeanalizować rozwój miasta w minionych okresach i dostosować wybrane idee do współczesnych czasów. Na przykład Plac miejski sprawdzał się w przeszłości jako dobre rozwiązanie przestrzeni publicznej w zabudowie mieszkaniowej i jako przestrzeń wielofunkcyjna o charakterze ogólnomiejskim służąca też rozrywce. Dlaczego więc nie stosować placów dzisiaj jako elementów organizujących strukturę miasta. Place i siatka przestrzeni miejskich mogą przyczynić się do odzyskania w miastach poczucia wspólnoty społecznej.

General design guidelines in public spaces designing

Ling Kuok Jun, Jenabi
Article
2010
Pojęcie miejsce wprowadzono do świadomości architektów od lat 60. ubiegłego wieku. Utorowało to drogę do nadawania nowym miastom cech indywidualnych, wynikających z przesłanek kulturowych, wzorców przestrzennych, ludzkich potrzeb, klimatu i innych czynników. Stało się jasne, że architekt może albo wzmocnić poczucie miejsca albo je osłabić przez pozbawioną wrażliwości interwencję. Niniejszy artykuł zestawia najważniejsze pryncypia projektowe i czynniki, które powinny być punktem wyjścia dla projektowania przestrzeni publicznych.

Social cohesion created through public spaces in Toronto neighbourhoods

Gri, Danielle
Article
2010
Social cohesion is the binding force that brings people together in a neighbourhood, especially in the context of diversity. Toronto is a multicultural city that exemplifies how social cohesion is achieved through unique urban planning. When it comes to public spaces, Toronto demonstrates how social cohesion can be achieved not only through spaces that have to be defined by civic leaders. In this unique city, each neighbourhood brings people together with its character and atmosphere, allowing a simple street can be used as a mixeduse public space.

The United States and Poland: a world's difference

Etris, Tyler
Article
2010
The concept of urban living has changed over the course of time. By comparing the United States and Poland, one can study the different aspects of each city's urban characteristics and conclude on what works and what does not. The core or heart of a city must be consistent, persevering, and always strive to be the foundation of the urban area. Modernization must not distract or hinder the inhabitant from truly knowing how its environment lives and breathes.

Meeting the needs of all types of residents

Chase, Whitney Lynn
Article
2010
W niniejszym artykule poruszane są problemy, przed jakimi staje projektowanie urbanistyczne w sytuacji ciągle zwiększającej się liczby ludności zasilającej miasta. Potrzeby mieszkańców i sposób, w jaki powinny być one zabezpieczane w środowisku zamieszkania, omawiane są tutaj z perspektywy studenta zagranicznego przebywającego czasowo, w ramach wymiany, w obcym mieście. Z uwagi na skalę charakteryzującą nowe zespoły, przestrzenie wspólne tworzone są wewnątrz obiektów, a nie pomiędzy nimi. Jeden budynek zawierać dzisiaj może całe bogactwo funkcji dostępnych dawniej w obrębie kilku bloków miejskich. Nowe koncepcje promujące mieszanie funkcji pozwalają współczesnym mieszkańcom miast mieszkać, pracować, robić zakupy, a nawet chodzić do kina bez opuszczania swego kompleksu mieszkaniowego. Współczesna architektura zmienia sposób, w jaki definiowana jest zabudowa mieszkaniowa poprzez projektowanie i budowanie coraz bardziej złożonych obiektów.

Wpływ formy przestrzeni publicznych w środowisku zamieszkania na emocjonalną więź z miejscem

Zbierska, Izabela
Article
2010
W artykule przedstawiono formy przestrzeni publicznych w środowisku zamieszkania, które sprzyjają wytwarzaniu więzi między mieszkańcami a ich środowiskiem. Tereny zielone, jak skwery, deptaki, miejsca rekreacji dzieci i osób starszych, w zależności od swojej formy, mogą być predyktorem przywiązania do miejsca. Lokalne sklepiki i usługi jako miejsca wspólnoto-twórcze również przyczyniają się do więzi z miejscem. Badania autorki prowadzone wśród mieszkańców Gdańska w czterech typach sąsiedztwa także potwierdziły istnienie opisywanej zależności. W dzielnicach, gdzie istnieje duża ilość przestrzeni publicznych, odnotowano wyższy poziom przywiązania do miejsca w wymiarze poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. Ponadto przestrzeń publiczna w postaci wyraźnego centrum dzielnic korelowała dodatnio z tożsamością miejsca i zależnością od miejsca.

Miejska przestrzeń publiczna – na surowym korzeniu

Zastawnik, Andrzej
Article
2010
Zajmowanie kolejnych terenów miejskich pod budownictwo mieszkaniowe bardzo często stanowi przykład ekspansji deweloperów, dążących w swych zabiegach do osiągnięcia maksymalnego zysku. W działaniach tego typu marginalizowana jest często kompozycja urbanistyczna, standard estetyczny architektury, jak również wyposażenie budowanych zespołów w funkcje uzupełniające, dostęp do usług, zorganizowanie przestrzeni wspólnych – społecznych lub publicznych. W artykule przedstawiono przykład planowania na tzw. surowym korzeniu fragmentu miasta o powierzchni około 130 ha, w którym tereny przeznaczono pod funkcje mieszkaniowe, miejsca pracy, szeroką gamę usług i funkcje rekreacyjno-sportowe. Całość została wyposażona w czytelny układ komunikacyjny umożliwiający także obsługę komunikacją zbiorową. Przewidziano w planie, że przestrzenie publiczne składać się będą z ciągów dróg publicznych, placu miejskiego oraz wydzielonych terenów zieleni publicznej. Starano się wykazać, że tworzenie par excellence miejskiego środowiska zamieszkania wymaga zastosowania procedur planistycznych.

Przestrzeń publiczna na poprzemysłowym obszarze

Zaborska-Jagiełło, Agnieszka
Article
2010
Artykuł porusza problem kształtowania przestrzeni publicznych na poprzemysłowych obszarach. Przedstawiono przykład gazowni w Amsterdamie (Westergasfabriek), która po długim procesie rewitalizacji stała się nowoczesną i tętniącą życiem przestrzenią publiczną, jedną z największych atrakcji w mieście.