Czasopismo Techniczne z. 3. Architektura z. 1-A

Czasopismo Techniczne z. 3. Architektura z. 1-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (27)


Rondo Mogilskie w Krakowie – węzeł drogowy czy plac w mieście

Homiński, Bartłomiej
Article
2010
The article presents a development plan for the Mogilskie roundabout area in Kraków. The concept has been developed in the Division of Public Spaces for Movement, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, as a design studio assignment for the 5th-year students. The urban and architectural concept focuses on the renewal of urban fabric, devastated by the extensive transportation developments and on the creation of new vibrant public spaces, linked with the existing, surrounded by important institutions and supported by the mass transportation hub.

Integracja funkcjonalna komunikacji z obsługiwanymi obiektami na przykładzie Wrocławia

Kurowski, Marian
Article
2010
W niniejszym artykule przedstawiono docelową koncepcję rozwoju sieci tramwajowej we Wrocławiu. Zaprezentowano przykłady wejścia tramwaju w struktury zabudowy mieszkaniowej, obsługi zespołu dworców i planowanej lokalizacji stadionu miejskiego. Artykuł kończą wnioski dotyczące promobilnościowych działań w planowaniu systemu transportowego w miastach.

System lądowisk komunikacji lotniczej jako element transportu metropolitalnego

Podhalański, Bogusław
Article
2010
General aviation is an important factor of metropolitain transportation system. Polish aviation law is currently underdeveloped, what results as low rate of aviation in all transportation work inside metropolitain areas. Consumers appreciate world range trends and progress in avionic technology as well as ULM (Ultra Light Motorcraft) aviation ideas, buing more ULM machines. Developers offers settlements and appartments in unique locations in countryside with shares in nearby private airports. All that pro-aviation movement recalls neccessity of developing airports and flying grounds inside metropolitain areas. That opens market for fast air transportation systems and runways construction not as individual, but common mertopolitain aviation bussiness.

Koncepcja obsługi transportowej do programu rewitalizacji śródmieścia Tomaszowa Mazowieckiego

Zalewski, Andrzej
Article
2010
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję obsługi transportowej w śródmieściu miasta średniej wielkości na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego. Uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne struktury śródmieścia miasta oraz planowany program rewitalizacji tego obszaru wymagają wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym. Rozwiązaniem, które pozwala usprawnić funkcjonowanie systemu transportowego tego obszaru z jednoczesnym ograniczeniem ruchu i poprawą jakości przestrzeni publicznych, jest uspokojenie ruchu. Proponuje się realizację tego rozwiązania w formie stref tempo 30 i 50. Wdrożenie idei uspokojenia ruchu wymaga jednak wprowadzenia przekształceń przekrojów ulic na wybranych ulicach i placach.

Dworce komunikacji autobusowej w strukturze urbanistycznej Krakowa

Kołoś, Arkadiusz
Article
2010
The author dealt with bus stations functioning in Cracow. To realize this aim, he defined notions of bus transport and bus station. There are 29 bus stations in Cracow. Most of them are situated in the city-centre and its fringe. These are the greatest stations. Their site causes numerous urban traffic conflicts in the central zone of the discussed city. As regard a transport volume, the bus stations were classified as the great, medium and small ones. The author distinguished also the regional, supralocal and local bus stations. All the great regional stations (supralocal) are, at least partially, the bus stops only, with a poor infrastructure. An accessibility index of the bus stations amounted 20–64 minutes. A good access was that of the bus stations lying in the city centre or in its fringe, while the worse – of those situated in the Cracow suburban zone. The good accessibility was that of the mini-bus stops. The author negatively valued projects of the new bus stations location, according to documents prepared by Cracow planning bodies.

Mały dworzec kolejowy i jego otoczenie – rewitalizacja oparta na wzajemnych relacjach

Smoliński, Tomasz
Article
2010
W artykule poruszono temat małych dworców kolejowych, problem ich degradacji i izolacji od obszarów zurbanizowanych. Sposobem przeciwdziałania tym tendencjom jest identyfikacja możliwych do zaistnienia relacji, czyli powiązań funkcjonalno-przestrzennych dworca z otoczeniem w celu jego ponownej asymilacji w strukturze lokalnej. Proces ten staje się jednym z narzędzi rewitalizacji, której zasięg równy jest otoczeniu dworca, rozumianemu jako obszar jego potencjalnej obsługi. Wyróżnienie poszczególnych relacji dworzec–otoczenie ułatwia określenie elementarnych transformacji, warunkujących wzbudzenie każdej z nich.

III paneuropejski korytarz transportowy. Zależności pomiędzy logiką oceny stanu a logiką efektu

Rybarkiewicz, Jacek
Article
2010
PanEuropean Corridor III (EU-CORe III) connects eastern part of Germany and Ukraine through southern Poland. It is a central axis of activation and development of Central European regions. To coordinate regional and national policy of transport and interregional co-operation in the area of its influence – in the years 2006– –2008 the union project of harmonization of development economy and infrastructure was undertaken. The author draws attention to the method of investigations and qualification the picture of structure of connections and functional-spatial dependence for regularity of formation the tasks and developmental scripts. Guarantee of this correctness is logic opinion of the state. Its essence is uniformity and comparability of criteria of opinions presenting a picture of the importance of developmental centres as well as the hierarchy of tasks in general and complex arrangement the connections of strand of the corridor, and not – as the method of study founded – according to sectorial, regional divisions and the local references including the only sphere of communication problems. Such general and universal formulation permitted to show considerable rank of the 8 million Silesian–Cracovian area in structure of the areas that EU-CORe III affects.

Czynnik komunikacji w porządkowaniu struktury podmiejskiej Krakowa

Bajwoluk, Tomasz
Article
2010
The purpose of this article is to present, on chosen examples the relation between the communication layout and spatial structure of Kraków suburban area. In Krakow area the main communication layout of the suburban zone is based on existing outlet arteries which also fulfill the role of transport routes. The analysis of occurring transformation points out that this transport system isn't ready to take over additional functions connected with servicing of developing suburban regions. To sum up the communication as an integral element of spatial structure may became the only factor sorting out suburban zones. However it must be tightly linked with the developing plans of the areas.

Forma urbanistyczna węzłów integracyjnych. Na przykładzie: Mysłowic, Krzeszowic i Oświęcimia

Ogrodnik, Daniel
Article
2010
This is an introduction for the research on urban space of the transit integration hubs. Author's assumption is that nodal places of mentioned function should “co-create” structural “spines” of metropolitan regions. The theoretical reflections and revitalization proposal for close-to-station areas in chosen localizations were focused on problems of building of public space network. The basis was outlined for further structural studies and searches for urban design models.

Wpływ zmian w strukturze przestrzennej na parametry 4-stadiowego modelu transportowego miasta

Szarata, Andrzej
Article
2010
Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z powstawania nowych inwestycji (centra handlowe, osiedla mieszkaniowe, obiekty biurowo-usługowe, inwestycje w infrastrukturę drogową itp.) mają istotny wpływ na funkcjonowanie układu komunikacyjnego miasta. Dodatkowe podróże generowane przez te obiekty obciążają zarówno układ drogowo-uliczny miasta, jak i funkcjonujące linie komunikacji zbiorowej, wpływając na równowagę między tymi środkami transportu. Zachodzące zmiany można modelować, bazując na podejściu analitycznym wspomaganym specjalistycznym oprogramowaniem – PTV Vision Visum. W artykule przedstawiono założenia tradycyjnego modelu czterostadiowego, stanowiącego podstawę w modelowaniu podróży. Duży nacisk położono na wykazanie wpływu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na poszczególne etapy modelowania oraz ich efekt w ujęciu sieci transportowej miasta. Zamieszczono też przykład obliczeniowy modelujący wpływ dużego obiektu na warunki ruchu.