Czasopismo Techniczne z. 8. Nauki Podstawowe z. 1-NP

Czasopismo Techniczne z. 8. Nauki Podstawowe z. 1-NP

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (15)


Optymalizacja nieokresowa i okresowa z wykorzystaniem pochodnych sterowania

Nizioł, Józef, Piekarski, Zbigniew, Wójcik, Włodzimierz
Article
2009
W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązanie problemu optymalizacji dla przypadku, gdy na funkcje sterujące nałożone są warunki brzegowe. Aby rozwiązać to zagadnienie, trzeba założyć, ze sterowanie jest ciągłe. Wtedy można je zastąpić przez dodatkowe zmienne stanu spełniające odpowiednie warunki. W przedstawionej metodzie nowym sterowaniem stają się pochodne pierwotnych funkcji sterowania. Jako przykład teoretyczny została przeanalizowana optymalizacja okresowa drgań swobodnych pręta sprężystego. Przekrój poprzeczny tego pręta jest sterowaniem, które na swoim początku i końcu ma określone wartości. Przyjmujemy, że nowe sterowanie jest okresowe. Problem rozwiązany został za pomocą zmodyfikowanej zasady maksimum, która takie okresowe sterowanie pozwala obliczać.

An one day ahead prediction system for stock market movements

Kozarzewski, Bohdan
Article
2009
To build the next day investment decision system we propose to use wavelets analysis as a consistent tool for raw data preprocessing. Then wavelets coefficients that it returns are fed into SOM neural networks for clustering. For every cluster the measure of the next day forecast of share price movement is calculated. Test made on shares of PKOBP bank, shows good effectiveness of the method.

Blokowa wielofrontalna metoda podstruktur do rozwiązywania dużych układów równań MES

Fialko, Sergiy
Article
2009
W niniejszym artykule przedstawiono metodę bezpośrednią rozwiązywania dużych układów równań liniowych algebraicznych z macierzami rzadkimi symetrycznymi, które powstają z zastosowaniem metody elementów skończonych do zadań mechaniki konstrukcji. W przeciwieństwie do znanych implementacji metody wielofrontalnej, podana metoda bazuje na agregacji podstruktur, na które została podzielona konstrukcja – na podstawie algorytmu uporządkowania, z jednoczesną eliminacją całkowicie zagregowanych równań. Tym sposobem faktoryzacja źródłowej macierzy rzadkiej o duzym rozmiarze doprowadzona zostaje do faktoryzacji sekwencji gęstych macierzy o stosunkowo niewielkim wymiarze. W artykule skoncentrowano się przede wszystkim na osiągnięciu wysokiej wydajności na wielordzeniowych komputerach PC.

On convergence estimates for the FDM with irregular mesh

Karafiat, Andrzej
Article
2009
An error estimation technique for solutions of parabolic boundary-value problems, obtained by finite difference method with irregular meshes in the local formulation, is presented. Explicit and implicit schemes are used. Convergence tests illustrate the method.

Powiązania pomiędzy rozmytymi pamięciami asocjacyjnymi i rozmytą morfologią matematyczną

Borowik, Barbara, Borowik, Bohdan, Laird, Sophie
Article
2009
Wewnętrzne podobieństwo rozmytych pamięci asocjacyjnych FAM (wprowadzonych w 1992 r. przez B. Kosko, a potem intensywnie badanych przez innych) do rozmytej morfologii matematycznej stało się przyczyną rozwoju nowych rozmytych morfologicznych pamięci asocjacyjnych FMAMs jako podklasy klasy FAM. Analiza sieci FMAM oraz FAM w kontekście operacji rozmytej morfologii matematycznej, możliwych do realizowania w każdym neuronie tych sieci, pozwala na głębsze poznanie właściwości i możliwości tych sieci, na ich dalszą eksplorację oraz na konstrukcję (na ich bazie) nowych modeli sieci. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę cech wspólnych rozmytych pamięci FAM i rozmytej morfologii matematycznej FMM.

X-ray diffraction and magnetic properties measurement of nanopowder (La0.7Sr0.3)0.9Mn1.1O3 manganite

Bażela, Wiesława, Dyakonov, Włodzimierz, Dul, Marcin
Article
2009
We report on the X-ray powder diffraction and magnetic measurements of nanosize (La0.7Sr0.3)0.9Mn1.1O3 manganite. The nanoparticles were synthesized with use of co-precipitation method at different (800, 900 and 950ºC) temperatures. Their crystal structure was determined to be perovskite-like with a rhombohedral distortion (the space group R 3c). The phase composition and specific surface nanopowders were determined. The average size of synthesized nanoparticles (from 32 to 88 nm) was estimated by both the method of low temperature adsorption of argon and X-ray diffraction measurements. All the nanosize samples show ferromagnetic-like ordering with close phase transition temperatures. Their magnetization decreases with reducing the particle size. The decrease of magnetization with decreasing particle size is due to increasing the surface contribution to magnetization. The magnetic entropy was shown to increase with increasing applied magnetic field and to be smaller for the small particles.

Studies of electrical transport in barium titanate single crystal

Osak, Andrzej
Article
2009
Results of the studies on electrical transport and related relaxation phenomena in ferroelectric BaTiO3 single crystal are presented. Investigations of polarisation and depolarisation in the samples show an existence of very slow relaxation currents in the material. In the neighbourhood of Curie temperature the relation J ~ V6/5 is fulfilled. The energy activation calculated from depolarisation currents and electrical conductivity are the same and equal to 0.42eV.

Tekstury termotropowych ciekłych kryształów

Otowski, Wojciech, Pabian, Gabriela
Article
2009
W artykule przedstawiono obrazy mikroskopowe tekstur termotropowych ciekłych kryształów uzyskane w różnych fazach, w tym w fazach bananopodobnych i niebieskich.

Właściwości elektroluminescencyjne niektórych układów heterocyklicznych z grupy 1H-pirazolo[3,4-𝘣]chinolin

Gondek, Ewa, Danel, Andrzej, Pokladko, Monika, Otowski, Wojciech, Sanetra, Jerzy, Mac, Marek
Article
2009
W artykule przedstawiono wyniki badań elektrooptycznych wybranych luminoforów z grupy układów azaheterocyklicznych. Zbudowano jednowarstwowe diody ITO/MOL+PVK/Ca/Al, w których warstwę aktywną stanowiła mieszanina luminofory z tej grupy oraz polimeru matrycowego PVK. Zebrano i omówiono właściwości fotofizyczne molekuł.

Problem odwrotny dla równania parabolicznego w przestrzeni nieskończenie wymiarowej

Koroński, Jan
Article
2009
W artykule skonstruowano jawne rozwiązanie odwrotnego problemu parabolicznego (1)–(3) w nieskończenie wymiarowej przestrzeni kartezjańskiej.