Czasopismo Techniczne z. 15. Architektura z. 6-A

Czasopismo Techniczne z. 15. Architektura z. 6-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (115)


Niekończące się miasto – proroctwa i spełnienia

Zawisza, Rafał
Article
2008
Na początku XX wieku suprematyści i fizycy prorokowali jak wyglądać będzie świat dzisiejszy – przedstawili wyobrażenie cywilizacji informacji. Dziś jesteśmy świadkami spełniających się dawnych proroctw – świat zmienia się w niekończące się miasto, miasto kroczące. Proroctwa w ich oryginalnych formach interpretować dziś można jako metafory współczesności.

Formalne gesty dzieł architektonicznych

Zawadzka, Monika
Article
2008
Miasto nie umarło. Po czasie modernistycznego kryzysu, cyklicznie działająca siła kultury budzi je do życia na nowo. Utożsamianie dzieł architektonicznych jedynie ze znakami-monumentami nie pomaga temu procesowi. Dlatego przenikliwe inwestowanie w miejskość to traktowanie każdego obiektu w mieście jako potencjalnego dzieła architektonicznego. Każdy typ miejskich budynków posiada swój własny kod formalnych gestów. To nie z postulatu oryginalności, a z precyzyjnego i uważnego posługiwania się typologiami gestów wyłonią się kolejne miejskie dzieła architektoniczne.

Przestrzenie biurowe – wyznacznikiem miejsca

Zawada, Katarzyna
Article
2008
W ślad za rozwojem pracy biurowej podąża rozwój nowoczesnej formy obiektów. Reprezentacyjny i prestiżowy charakter budowli odzwierciedla się w atrakcyjnej formie i skali. Powoduje to, że funkcja biurowa staje się znacząca – poprzez wygląd budowli podkreśla rangę miejsca.

Palimpsest dla przyszłych pokoleń

Zaguła, Artur
Article
2008
W artykule autor stara się poddać analizie sytuację dzieła architektonicznego we współczesnym mieście, które ma charakter palimpsestu. Idea palimpsestu ujawnia silne poczucie tymczasowości współczesnej cywilizacji. W związku z tym jednym z najistotniejszych problemów współczesnych architektów jest problem trwałości i zmienności budynku zarówno w sensie technologicznym, formalnym, jak i symbolicznym.

Minimalizm w architekturze i urbanistyce mieszkaniowej – próba syntezy

Wojtkun, Grzegorz
Article
2008
W niniejszej publikacji autor przedstawił pogląd na rozwój mieszkalnictwa wielorodzinnego w ostatnim półwieczu w Polsce jako dzieła architektonicznego i urbanistycznego w odniesieniu do działań oszczędnościowych i racjonalizacyjnych. Uniknięto w ten sposób rozważań pozbawionych właściwego im kontekstu ekonomicznego, kulturowego i społecznego. Podniesiona została tym samym kwestia minimum użytkowego i plastycznego dzieła architektonicznego jako składników tego samego procesu twórczego.

Przestrzeń architektoniczna post zdefiniowana

Włodarczyk, Małgorzata
Article
2008
Podejmując bezpośrednio hasło – postawione przez organizatorów Konferencji pn: „Definiowanie przestrzeni architektonicznej”, pozwolę sobie poruszyć potrzebę i odczuwalność przestrzeni ogólnospołecznej w kontekście obecnych zjawisk kulturowych czy merkantylnych. Przedstawione przykłady dotyczą dwóch obiektów: pierwszego zlokalizowanego w obrębie tzw. Pierwszej obwodnicy Krakowa i drugiego w obrębie drugiej. Pozwoli to na pokazanie, iż problem nie zależy od wieku danego kontekstu, ale jest problemem ogólnym w skali miasta, nie tylko Krakowa i mówi o przestrzeni architektonicznej postzdefiniowanej. Tu ograniczę się jednak do przykładów krakowskich, pokazanych na ilustracjach. Czyli moglibyśmy mieć zatem do czynienia z przestrzenią zrównoważoną? A w tej chwili, moim zdaniem, nie mamy. Ale parafrazując Władysława Tatarkiewicza: tyle bez mała błędów przestrzennych we współczesnym mieście, ile oczekiwań plastycznych na dzieło architektoniczne.

Sportowy obiekt wielkoprzestrzenny – identyfikacja miejsca w przestrzeni współczesnego miasta

Wiszowaty, Andrzej
Article
2008
Artykuł próbuje zdefiniować rolę oraz znaczenie socjologiczne i kulturotwórcze wielkoprzestrzennych obiektów, nie tylko sportowych, lokalizowanych obecnie w strukturze miasta, ale także przedstawić aspiracje Mecenasów do uzyskania unikalnej formy przy ściśle zdefiniowanej funkcji obiektu. Czasem udaje się stworzyć niepowtarzalny i jedyny w swoim wyrazie „znak miejsca i czasu”, na co wszyscy czekają niecierpliwie.

Koordynacja niemożliwa

Wiśniewska, Weronika
Article
2008
W artykule, na przykładzie zabudowy kamienicznej z przełomu XIX i XX wieku na skrzyżowaniu w śródmieściu Łodzi, prowadzone są rozważania wokół możliwości koordynacji relacji między obiektami architektonicznymi w przestrzeni miejskiej.

Sony Center – nowa przestrzeń, nowa estetyka

Wala, Ewa
Article
2008
Sony Center, wybudowany w latach 1996–2000, jest jednym z najbardziej imponujących miejsc w centrum Berlina. Stanowi zwarty zespół nowoczesnej zabudowy z wewnętrznym placem – atrium, nad którym wznosi się oryginalny szklany dach. Szkło, światło i przestrzeń kształtują jego wizerunek. Te bardzo emocjonalne środki wyrazu sprawiają, że miejsce to przyciąga uwagę, ułatwia identyfikację, budzi podziw i kreuje aktywne życie społeczne.

Geometryczne przesłanki zaistnienia dominanty w przestrzeni współczesnego miasta

Vogt, Beata, Nassery, Farid
Article
2008
Referat porusza problematykę dominant w przestrzeni współczesnego miasta. Bazą rozważań jest definicja i ujęcie historyczne dominant. Analiza zagadnienia doprowadziła do wyodrębnienia następujących przesłanek powstawania dominat nowoczesnych miastach pod względem geometrycznym: – położenie zakomponowane geometrycznie, – wykorzystanie linii naprowadzających, – geometryczna forma bryły, – dobór kolorów i oświetlenia, – skala i proporcje obiektu, – złudzenia optyczne i perspektywiczne, – wykorzystanie topografii terenu.