Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A

Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (30)


Współczesne problemy mieszkaniowe Głównego Miasta Gdańska

Wojtowicz-Jankowska, Dorota
Article
2007
Szczególnym przykładem dzielnicy mieszkaniowej jest Główne Miasto Gdańska. W okresie powojennym trwały liczne dyskusje nad celowością odbudowy tej dzielnicy oraz nad tym, jak ma ona wyglądać i jakie pełnić funkcje. W ostateczności zdecydowano o odtworzeniu średniowiecznego układu urbanistycznego Głównego Miasta Gdańska. Kamienice odbudowano na nowych planach uwzględniających lepsze ich skomunikowanie, doświetlenie i przewietrzenie. Sposób odbudowy tej dzielnicy polegający między innymi na odtworzeniu frontów dawnych kamienic, ratowaniu kościołów i innych budowli zabytkowych spowodował, że Gdańsk jest obecnie szczególnym przykładem przestrzeni miejskiej: nowej, choć stwarzającej wrażenie bardzo wiekowej. W mieście takim jak Gdańsk ważne są nie tylko istniejące zabytki architektury, ale również substancja mieszkaniowa. Równomierna troska o obiekty zabytkowe, ale i budynki mieszkalne dają szansę na intensywny rozwój tego rejonu. W sytuacji, gdy Główne Miasto stanowi rejon mieszkaniowy, istnieje konieczność uwzględnienia potrzeb jego mieszkańców w sposób równorzędny z potrzebami miasta, jakimi są jego popularyzacja i prezentacja.

Domy z betonu

Gronostajska, Barbara
Article
2007
Blokowiska to domy zbudowane w technologii wielkiej płyty. W Polsce pierwszy taki dom został oddany do użytku w 1957 roku na warszawskich Jelonkach. Technologia ta został zaimportowana z Europy Zachodniej. Taka metoda budowlana stosowana była od początku lat 50. XX w. we Francji, Szwecji i Finlandii. Na przemysłową skalę budownictwo z prefabrykatów betonowych ruszyło dopiero pod koniec lat 60. i bardzo szybko się rozwinęło. Jednak budownictwo to nie spełniło oczekiwań mieszkańców i stało się problem urbanistyczno-architektoniczno-kulturowym prawie wszystkich miast. Po latach spotkało się z dużą krytyką różnych grup i pojawiło się pytanie: „co zrobić z wielką płytą?”. W ostatnich latach pojawiły się różne propozycje odpowiedzi na to pytanie, a jedna z nich dotyczyła programów przebudowy tych osiedli. Najbardziej prężne działania podjęli Niemcy, głównie na terenie wschodnich landów, gdzie budownictwo to było najbardziej rozpowszechnione.

Rewitalizacja targu końskiego Smithfield w Dublinie – kompozycja nowych zespołów mieszkaniowych

Gyurkovich, Mateusz
Article
2007
Struktura urbanistyczna większości miast anglosaskich różni się zasadniczo od tej znanej z kontynentalnej części Europy. Dominującym rodzajem przestrzeni publicznych wydają się być ulice i parki, place są niemal niespotykane. Pozostający przez kilkaset lat pod okupacją angielską Dublin nie jest tutaj wyjątkiem. Także pod względem typologii zabudowy różnice w tradycyjnej tkance miejskiej są znaczące. Rozwój gospodarczy Irlandii w ostatnim dwudziestoleciu i napływ imigrantów z kontynentu przynoszą zmiany inne niż tylko demograficzne – zmienia się także fizyczna struktura miast – a najlepiej jest to widoczne w dynamicznie rozbudowującej się stolicy. Przedstawione w niniejszym artykule efekty rewitalizacji targu końskiego Smithfield wraz z towarzyszącymi mu współczesnymi zespołami mieszkaniowymi obrazują kierunek tych zmian.

Metaprojektowanie – programowanie scenariuszy rozwojowych przestrzeni zurbanizowanych

Barełkowski, Robert
Article
2007
W artykule zaprezentowano model równoległego wprowadzania procedur samoorganizacji w projektowaniu oraz implementacji technik symulacyjnych dających możliwość zachowywania wartości przestrzennych, pomimo zmian następujących w czasie. Artykuł ma charakter wprowadzenia teoretycznego i propozycji metodycznej struktury procesu projektowego.

Na wrogim terytorium. Mieszkanie w centrum Poznania: od pruskiej twierdzy do miejskiego programu rewitalizacji

Kodym-Kozaczko, Grażyna
Article
2007
Tkanka mieszkaniowa centrum Poznania została ukształtowana w XIX wieku przez trudne warunki przestrzenne miasta, zamkniętego w fortyfikacjach twierdzy pierścieniowej. Niezrealizowany, radykalny „Plan szczegółowy zagospodarowania śródmieścia” z 1969 r. zamroził sanację tkanki urbanistycznej do czasów nam współczesnych. Stosunkowo dobra sytuacja finansowa Poznania po zmianie ustrojowej znieczuliła władze miejskie na problemy mieszkańców śródmieścia. Dopiero konsultacje społeczne w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji (od 2005 r.) odsłoniły skalę zaniedbań tkanki mieszkaniowej centrum.

Nowe miasto pod ziemią

Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Article
2007
Obserwowana na przełomie wieków fascynacja formami organicznymi, zakrzywionymi bądź pofałdowanymi zmusza do sięgania do świata przyrody, by odkrywać ją niejako na nowo. Szeroki kontekst środowiska, pejzaż, większe fragmenty natury nie zaskakują w analizie projektowej. Nie przypadkiem znowu powracamy do obecnej w awangardzie od lat 70. Sztuki Ziemi. Różnorodność bazująca na topografii terenu staje się podstawową wytyczną wszelkich działań.

O prywatności

Kantarek, Anna Agata
Article
2007
Artykuł jest krótką refleksją na temat prywatności i przestrzeni prywatnej we współczesnym mieście. Przypomina pokrótce historię zjawisk i pojęć, a także współcześnie używane określenia. Przedstawia również współczesne uwarunkowania przestrzeni publicznych i prywatnych w mieście. Komentuje także kilka cech tych przestrzeni – zjawisko gett funkcjonalnych, znaczenie różnorodności i nieprzestrzennego wymiaru mediów elektronicznych oraz tendencje do zapożyczeń i przestrzennej uniformizacji.

Mieszkać w Technopolii – przykład Montpellier

Wdowiarz-Bilska, Matylda
Article
2007
Celem niniejszego artykułu jest określenie na przykładzie Montpellier zasad kształtowania środowiska życia w Technopolii. Problem ten został przedstawiony na przykładzie trzech dzielnic nowo budowanego obszaru miasta Port Marianne. Technopolia Montpellier oferuje wysokiej jakości środowisko zamieszkania dzięki atrakcyjnej kompozycji nowych założeń, bliskości miejsc pracy, wyposażeniu w usługi, a także obecności terenów sportu i rekreacji oraz kompleksów zieleni urządzonej.

Miasto – twórczy generator zdarzeń

Makowska, Beata
Article
2007
Rozrastające się miasta upodabniają się do współczesnego życia z jego niesamowitą dynamiką i zmiennością. Nieruchoma jak dotąd architektura, towarzysząca „przepływowi ludzi i obrazów”, staje się obecnie elementem kinetycznym miasta. Efekt ten wzmacniają dynamiczne formy i ich elewacje, zdolne do przekazywania nowych kodów i znaczeń za pomocą ruchomych obrazów. Życie miasta ogniskuje się w miejscu skrzyżowania aktywności i spotkań ludzi, kultur, form itp. W XXI wieku istotne stało się ponowne zjednoczenie fizycznych struktur miasta – ich budynków, przestrzeni, ulic – z jego socjalnym, kulturalnym i ekonomicznym wymiarem życia.

Uwagi o współczesnej determinacji mieszkania w mieście i jej konsekwencjach przestrzennych – na przykładzie Krakowa

Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
Article
2007
Ogólny pogląd o „wynaturzeniu miasta” jako miejsca zamieszkania, którego urbanistyczna geometria stanowi zaprzeczenie naturalnych praw rozwoju, jest w opozycji do poglądów afirmujących kompozycję współczesnego miejskiego środowiska zamieszkania. I chociaż istnienie dużej liczby miast i ich rozwój są jednymi z podstawowych wyróżników współczesności, to można i dzisiaj postawić fundamentalne pytanie: czy chcemy, czy raczej musimy mieszkać w mieście? W końcu XX i na progu XXI wieku znacznie wzrosła presja czynników o charakterze ekologicznym i społeczno-kulturowym na decyzje dotyczące miejsca zamieszkania, co ma swoje konsekwencje przestrzenne. Stąd też teza o rozwijającej się również i w Polsce suburbanizacji znajduje potwierdzenie w wielu miastach, w tym między innymi w Krakowie, gdzie powstały swoiste enklawy zespołów mieszkaniowych dokumentujące niejako nową fazę w rozwoju urbanistycznym miasta.