Rozprawy doktorskie WM

Type: Collection of doctoral dissertations of a unit
Title

Collection items (619)


Metoda pomiaru strumienia przepływu płynu w kanałach prostokątnych z wykorzystaniem łuków kolan

Sarna, Piotr
Dissertation
2019
W przedłożonej pracy zmodyfikowano wcześniej opracowaną metodę pośredniego pomiaru strumienia przepływu płynu dla kanałów przepływowych o przekroju poprzecznym w kształcie koła na przypadek kanałów o przekroju niekołowym. Prezentowana metoda pośredniego pomiaru strumienia przepływu płynu opiera się na realistycznym modelu matematycznym. Ze względu na częste zastosowania przepływomierzy kolanowych do pomiaru dużych strumieni przepływu, wspomniane modele matematyczne zawierają nieliniowe równania różniczkowe o pochodnych cząstkowych wynikające z zasad zachowania masy i pędu oraz dodatkowe równania różniczkowe o pochodnych cząstkowych opisujące wybrane modele turbulencji. Wymienione równania różniczkowe stanowiące układy równań całkowano w sposób numeryczny w dokładnie odwzorowanym obszarze geometrycznym przepływomierza wykorzystując znany i często stosowany pakiet metody objętości skończonych FLUENT 6.2. Uzyskane rezultaty obliczeń numerycznych poddano szczegółowej weryfikacji wykorzystując w tym celu otrzymane na specjalnie zbudowanym stanowisku doświadczalnym wyniki badawcze oraz inne, odpowiednie wyniki znalezione w literaturze. Oprócz wymienionych prac wykonano ponadto dodatkowe badania eksperymentalne na wymienionym stanowisku badawczym w celu opracowania korelacji empirycznej dla przepływomierzy kolanowych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu. Opracowana korelacja empiryczna może być stosowana do pomiaru strumienia objętości płynu w zakresie wartości liczby Reynoldsa w granicach 20 000 < Re < 200 000.


Modelowanie grubych konstrukcji FGM poddanych obciążeniom termomechanicznym

Szubartowski, Damian
Dissertation
2019
Rozprawa dotyczy problematyki modelowania grubych konstrukcji typu FGM poddanych obciążeniom termomechanicznym. Głównym rdzeniem rozprawy jest sześć rozdziałów, na które składają się kolejno: wstęp - obejmujący między innymi omówienie aktualnego stanu wiedzy i krytyczny przegląd literatury z zakresu materiałów FGM; omówienie koncepcji, metod wytwarzania oraz numerycznego modelowania materiałów FGM; ogólne sformułowanie termo-sprężystego problemu FGM; twierdzenia pozwalające na redukcję problemu; przykłady modelowania grubościennych elementów konstrukcyjnych; posumowanie uzyskanych wyników oraz wskazanie kierunków dalszych prac. Cała rozprawy została zamknięta bibliografią oraz pięcioma dodatkami, w których zamieszczone zostały szczegóły wyprowadzeń, dowodów matematycznych oraz wybrane kodv numeryczne.