Czasopismo Techniczne z. 17. Elektrotechnika z. 1-E

Czasopismo Techniczne z. 17. Elektrotechnika z. 1-E

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (8)


Energetyczny model matematyczny magnesowania ferromagnetyków

Jagiełło, Adam
Article
2010
W artykule zaproponowano model matematyczny pozwalający na opis krzywych magnesowania materiałów ferromagnetycznych o strukturze domenowej przy wykorzystaniu typowych dla domen parametrów takich jak: stała anizotropii, powierzchniowa gęstość energii, wymiar liniowy i namagnesowanie. Ponieważ z wymienionych wielkości jedynie namagnesowanie jest wielkością niezależną od technologii produkcji magnesowanej próbki, więc model ten wykorzystuje takie wielkości "eksperymentalne" jak pole koercji i indukcję remanencji. Artykuł w zakończeniu zawiera przykładowe przebiegi krzywych magnesowania dla różnych typów funkcji pola magnesującego.

Numeryczny test zbieżności algorytmu bezpośredniego określania stanów ustalonych w maszynach prądu przemiennego z uwzględnieniem równania ruchu

Sobczyk, Tadeusz, Radzik, Michał
Article
2010
W artykule opisano algorytm określania rozwiązań ustalonych równań maszyn prądu przemiennego w przypadkach gdy zachodzi konieczność uwzględniania równania ruch obrotowego. Problem te jest szczególnie trudny gdyż prowadzi do zagadnień nieliniowych. Algorytm przedstawiony w pracy umożliwia wyznaczanie rozwiązań w przypadkach, gdy można wykazać, że są one okresowe i rozkładalne w szeregi Fouriera. Nieliniowe algebraiczne zależności pozwalające bezpośrednio wyznaczać współczynniki tych szeregów wyznaczane są przy użyciu algorytmu Newtona-Raphsona, który jest opisany szczegółowo. Przykładowe obliczenia wykonano dla stanu ustalonego silnika synchronicznego pracującego synchronicznie lecz obciążonego momentem zawierającym także okresową składową przemienną. W pracy prezentowane są wyniki badania numerycznej zbieżności algorytmu oraz przykładowe widma Fouriera wielkości charakteryzujących taki stan pracy silnika.

Metoda ewolucji różnicowej w klasteryzacji z ograniczeniami twardymi

Dziedzic, Mateusz, Łukasik, Szymon
Article
2010
Gwałtowny wzrost pojemności baz danych oraz znaczne zwiększenie wymiarowości rozpatrywanych zbiorów wymusza wykorzystanie do ich analizy skutecznych metod komputerowych. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości zastosowania oraz skuteczności ewolucji różnicowej w zadaniu klasteryzacji z ograniczeniami, które stanowi wariant jednego z najważniejszych zagadnień eksploracji danych. W artykule przedstawiono formalnie zadanie klasteryzacji z ograniczeniami oraz metodę ewolucji różnicowej wraz z jej implementacją Zaprezentowano również wyniki badań eksperymentalnych, w tym dotyczących klasteryzacji zestawów przebiegów czasowych. Mogą być one zinterpretowane jako przykład grupowania pomiarów wartości elektrycznych.

Integrated turbine with PM generator for small hydro-power plants

Sobczyk, Tadeusz, Węgiel, Tomasz, Grahl-Madsen, Mads, Styrylski, Marcin
Article
2010
This paper presents a new concept of small hydropower plant with PM generator. This new solution has propeller turbine integrated with a PM generator. The turbine operates at variable speed and therefore the generator produces voltages at variable magnitude and frequency. For that reason the generated energy should be converted by a power electronics unit to fit the parameters of the external grid. Those three units: The turbine, the PM generator and the converter are described and the results of preliminary laboratory test are presented.

Procedure of discrete determination of signal maximising the integral-square criterion

Sieja, Marek
Article
2010
The paper presents procedure of discrete determination of the signals maximizing the integral-square criterion while the magnitude and rate of change constraints are imposed on it. It is possible to prove that maximal value of this criterion can be obtained if signal reaches one of the constraints imposed. The algorithm for determining the signal was considered in detail in this paper. The correctness of the procedure has been proved on the example of fourth order low-pass object by means of computer program implemented in C language and genetic algorithm.

Contour-node coordinates for solving linear electrical circuits including inductive couplings

Hudim, Vasyl, Jurkiv, Bogdan, Szczepanik, Jerzy
Article
2010
In this paper, the contour-node coordinates were used for the analysis of the ramified, non connected electrical circuits with arbitrary situated in their structure mutual inductances between separate circuit branches. The concept of the application of the proposed coordinates is shown on the practical calculations applied to the chosen example of the circuit.

Badania numeryczne wpływu składowej przemiennej momentu mechanicznego na widma prądów i prędkości kątowej maszyny synchronicznej

Radzik, Michał
Article
2010
W artykule przedstawiono równania i zależności umożliwiające utworzenie algorytmu iteracyjnego Newtona-Raphsona dla wyznaczania ustalonych stanów pracy silnika synchronicznego obciążonego momentem mechanicznym zawierającym okresową składową przemienną. Algorytm ten pozwala, przy założeniu okresowości rozwiązań ustalonych, na bezpośrednie określanie współczynników szeregów Fouriera prądów, wahań kąta obrotu oraz prędkości kątowej silnika. W artykule zamieszczono wyniki badań numerycznych ilustrujące skuteczność oraz techniczną użyteczność tego algorytmu w postaci charakterystyk częstotliwościowych najważniejszych komponent prądu stojana i wzbudzenia oraz prędkości kątowej wywołanych monoharmoniczną składową przemienną momentu obciążenia. Szczegółowo przebadano wpływ stopnia obciążenia oraz wzbudzenia silnika, a także momentu bezwładności na te dodatkowe komponenty rozwiązań ustalonych.

Analiza procesów okresowych nieliniowych urządzeń elektromagnetycznych systemów automatyki

Samotyy, Volodymyr
Article
2010
Zaproponowano algorytm optymizacji czasowej modelu wrażliwości na warunki początkowe. Podstawowym zadaniem jest analityczne obliczanie przybliżenia początkowego, które zmniejsza liczbę iteracji w modelu wrażliwości na warunki początkowe.