Czasopismo Techniczne z. 19. Budownictwo z. 3-B

Czasopismo Techniczne z. 19. Budownictwo z. 3-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (25)


Wawelska Katedra – kamienna księga dziejów Polski i kościoła

Ziejka, Franciszek
Article
2011
Katedra Wawelska obdarzona jest przez naród wieloma znaczeniami oraz ogromnym emocjonalnym ładunkiem uczuć. To szczególne miejsce, do którego odbywają się pielgrzymki, święte i niepowtarzalne, symbol Polski i narodowej tożsamości. Stanowi kronikę dziejów narodowych, była świadkiem koronacji królów i ich pochówków, jest miejscem pamięci i pamiątek, prawdziwym skarbem narodowej sztuki. Dla pokoleń umęczonych niewolą Krakowska Katedra na Wawelu była ostatnią nadzieją na odmianę losu.

Wpływ robót strzałowych na stan obiektów budowlanych będących w ich zasięgu

Tatara, Tadeusz, Kuboń, Piotr
Article
2011
W pracy podano charakterystyki eksploatacji górniczej w kopalni odkrywkowej kamienia gipsowego. Przedstawiono opis konstrukcji wybranych budynków o konstrukcji murowej wraz z aktualnym stanem technicznym obiektów. Szczegółowo zestawiono uszkodzenia architektoniczne i konstrukcyjne analizowanych obiektów. W artykule zawarto opis przeprowadzonych pomiarów dynamicznych drgań, gruntu i budynków, generowanych odstrzałami materiałów wybuchowych (MW) w kamieniołomie. W celach porównawczych zrealizowano pomiary od przejazdów pojazdów samochodowych po drodze w bezpośrednim sąsiedztwie badanych obiektów. Wykonano analizy wyników pomiarów drgań budynków od odstrzałów (MW) i przejazdów pojazdów samochodowych pod kątem: a) oceny redukcji poziomu drgań na styku podłoże gruntowe – budynek, b) oceny szkodliwości drgań na budynki z wykorzystaniem Skal Wpływów Dynamicznych (SWD).

Próba kreacji nowej przestrzeni publicznej w śródmieściu Krakowa – wybrane problemy

Ryż, Karol
Article
2011
W pracy opisano koncepcję kreacji nowej przestrzeni publicznej w Krakowie. Zaproponowano zastąpienie nasypu kolejowego linii Kraków-Medyka na odcinku Kraków Główny–Kraków Płaszów estakadą dostosowaną do czterech torów, w tym dwóch dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Konstrukcja i technologia budowy estakady zostały dostosowane do możliwości etapowania oraz nieprzerywania ciągłości ruchu kolejowego. Opracowano koncepcję poszerzenia, wzmocnienia i odciążenia zabytkowego Wiaduktu Grzegórzeckiego. Nowe elementy konstrukcyjne podkreślają architektoniczno-estetyczne walory zabytkowego obiektu.

Trasa Łazienkowska w Warszawie jako zabytkowa miejska arteria komunikacyjna

Rymsza, Janusz
Article
2011
Trasa Łazienkowska w Warszawie została oddana do użytku w 30 rocznicę PRL. Budowa trasy, zrealizowana w trzy lata, w centrum miasta, w znacznej części przebiegająca z wykorzystaniem konstrukcji inżynierskich, stanowi największe przedsięwzięcie drogowo-mostowe w okresie Polski Ludowej. W drugiej połowie wieku XX zbudowano siłami polskich inżynierów miejską arterię porównywalną do tych zbudowanych w XIX w. w Paryżu przez barona Haussmana. Obecnie trasa podlega stopniowemu niszczeniu. Intensywne użytkowanie Trasy Łazienkowskiej, a także odkładanie decyzji o wymianie uszkodzonych powierzchni i izolacji, doprowadziło do złego stanu technicznego jej obiektów inżynierskich. Wielka szkoda, że nowe pokolenia inżynierów nie są w stanie utrzymać tego, co wybudowali ich poprzednicy.

Zabytkowy most w forcie Bema w Warszawie – renowacja pomyślnie zakończona

Rymsza, Barbara
Article
2011
Zabytkowy most wojskowy przez fosę, będący przedmiotem niniejszego artykułu, zlokalizowany jest na terenie XIX w. fortu Bema w Warszawie. Zagadnienie niezbędnych napraw konstrukcji mostu przedstawiono w materiałach konferencji Rew.-Inż. z roku 2006. Obiekt poddano renowacji – zakończonej pomyślnie – a w artykule przedstawiono szczegółowy zakres zrealizowanych w jej trakcie prac naprawczych.

O szkodach wyrządzonych przy próbach ratowania zabytkowej wieży dzwonniczej

Rawska-Skotniczny, Anna, Molak, Elżbieta
Article
2011
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę głównych elementów konstrukcyjnych zabytkowej wieży dzwonniczej. Opisano szkody, które wystąpiły w przedmiotowej konstrukcji w efekcie nieprofesjonalnych prób jej wzmocnienia. Zaproponowano ostatecznie sposób rekonstrukcji wieży.

Problemy wzmocnienia stropu nawy zabytkowego kościoła w Sławkowie

Pająk, Zbigniew
Article
2011
W referacie opisano konstrukcję i uszkodzenia drewnianego stropu nawy zabytkowego kościoła w Sławkowie. Na podstawie obliczeniowej analizy wykazano przyczynę utraty stateczności górnych pasów wieszarów stropowych. Ze względu na przestrzenny charakter pracy konstrukcji i przejęcie części obciążeń ze stropu przez wieszary więźby dachowej nie doszło do poważniejszej awarii. Opisano sposób wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji przez dodatkowe stężenie wieszarów stropowych.

Rekonstrukcja Bramy Wielkiej Pałacu Branickich w Białymstoku. Problemy wykonawcze

Orłowski, Zygmunt
Article
2011
Artykuł dotyczy zabytkowej Wielkiej Bramy prowadzącej do Pałacu Branickich w Białymstoku. Konstrukcja bramy pochodzi z połowy XVIII wieku. Opisano stan techniczny zachowania głównych elementów konstrukcyjnych obiektu, a także metody zastosowane do wzmocnienia drewnianej wieży. Przedstawiono kwestę rekonstrukcji gryfów wieńczących Wielką Bramę, co okazało się dość trudnym zadaniem. Zamieszczono również wybrane rozwiązania detali bramy.

Diagnoza stanu zachowania budynków w procesie rewitalizacji centrum Kożuchowa

Nowogońska, Beata
Article
2011
Otoczona murami starych fortyfikacji część Kożuchowa stanowi dobrze zachowany zespół kamienic z utrzymanym oryginalnym układem urbanistycznym z XIII wieku. Atrakcyjność starego miasta Kożuchowa cały czas maleje, głównie z uwagi na zły stan techniczny budynków, które wymagają różnego typu zabiegów: renowacji, modernizacji, naprawy elewacji, dobudowy. Kwestią szczególnie istotną jest dostrzeganie złożoności procesu renowacji, której podlegać ma znaczna część starego miasta - najbardziej cenne historyczne centrum Kożuchowa.

Target reliability for new, existing and historical structures

Nowak, Andrzej, Kaszyńska, Maria
Article
2011
The target safety level depends mainly on two factors: consequences of failure and relative cost. For historical structures, in addition it can be affected by social and political considerations. An important reference is also a current practice as it can be considered as a verification of the design procedures. It is convenient to quantify structural performance in terms of the reliability index. The paper reviews the reliability indices calculated for beams and columns in buildings and bridges, designed according to ACI 318 and AASHTO LRFD Code. It is observed that the difference between new design requirements and acceptance criteria for evaluation of existing bridges is very significant. The target reliability index for existing structures is lower because of economic considerations.