Czasopismo Techniczne z. 9. Budownictwo z. 2-B

Czasopismo Techniczne z. 9. Budownictwo z. 2-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (36)


Ocalić dla potomnych narodowe pamiątki.... O społecznym ruchu odnowy zabytków w Krakowie w XIX wieku

Ziejka, Franciszek
Article
2009
W drugiej połowie XIX wieku zapoczątkowany został w Krakowie ruch społeczny dla ratowania przed wyburzeniem budynków i innych obiektów zabytkowych. Z czasem utworzone zostały stowarzyszenia kulturalne, które kładły silny nacisk na ważność zachowania obiektów zabytkowych. Na początku wieku XX rozpoczął działalność Związek Towarzystw Kulturalnych, który koordynował i organizował akcje mające na celu ochroną historycznych pamiątek narodowych w Krakowie. W artykule opisano szczegółowo proces powstawania i rozwoju ruchu społecznego dla ochrony zabytków w Krakowie. Przedstawiono najbardziej istotne akcje i wydarzenia, a także najbardziej zasłużone osoby, które brały udział w tym procesie.

Geneza zmiennych poziomów kumulacji ołowiu w historycznych nawarstwieniach Małego Rynku w Krakowie

Pawlikowski, Maciej, Biel, Aleksander, Zaitz, Emil, Zaitz, Michał, Wardas, Marta
Article
2009
Przeprowadzono analizę przyczyn zmiennych poziomów kumulacji ołowiu w nawarstwieniach historycznych Małego Rynku w Krakowie, dokonaną na podstawie badań fizyko-chemicznych próbek gruntu pochodzących z dwóch profili a pozyskanych w trakcie badań archeologicznych w 2007 roku. Badania ujawniły dużą zmienność składu fazowego i różny poziom zanieczyszczenia gruntów metalami. Korelacja wyników badań archeologicznych i geologiczno-geochemicznych umożliwi identyfikację źródeł metali i tras ich przenikania. Prace będą kontynuowane, co umożliwi sformułowanie głębszych wniosków co do genezy zmiennych poziomów ołowiu w nawarstwieniach Małego Rynku.

Geodezyjny monitoring zabytkowej budowli ziemnej metodą skaningu laserowego

Zielina, Leszek, Toś, Cezary, Wolski, Bogdan
Article
2009
Laserowy skaning naziemny jest zaawansowaną technologią pomiaru geodezyjnego, która umożliwia opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej o wysokiej dokładności dla potrzeb analiz konstrukcyjnych. Jako nowa metoda wymaga dopracowania w zakresie oddziaływania warunków pomiaru, charakterystycznych cech budowli oraz możliwości integracji różnych technik pomiarowych. Problemy te autorzy prezentują na przykładzie monitoringu ziemnego obiektu zabytkowego jakim jest Kopiec im. Piłsudskiego w Krakowie. Pomiar polowy wykonano za pomocą tachimetru skanującego. Dane ze skaningu zostały uzupełnione zdjęciami cyfrowymi celem pokrycia modelu obiektu naturalną fakturą. Modele 3D obiektu wygenerowano za pomocą programów PI 3000 oraz Land Desktop 2005. Technologia pomiaru obejmująca skaning laserowy wykonany zrobotyzowanymi tachimetrami bezlustrowymi, zdjęcia cyfrowe, a w fazie opracowania przetworzenie danych oraz modelowanie w zaprezentowany w artykule sposób, spełnia wysokie wymogi dokładnościowe inwentaryzacji budowlanej.

Współczesny cement romański i jego właściwości

Baran, Tomasz, Garbacik, Albin, Pichniarczyk, Paweł, Szeląg, Henryk
Article
2009
W artykule omówiono możliwości wytwarzania w Polsce (w Zakładzie Doświadczalnym OMMB w Krakowie) współczesnego cementu romańskiego o właściwościach podobnych do historycznego materiału. Omówiono właściwości uzyskanego materiału, porównując je z właściwościami podobnego produktu austriackiego. Przedstawiono przykłady zastosowania tego materiału do rekonstrukcji budynków zabytkowych w Krakowie.

Problemy technologiczne zabezpieczenia ruin zamku Pieniny

Stępień, Piotr M., Karczmarczyk, Stanisław
Article
2009
Problem zabezpieczenia ruin - jako zadanie budowlano-konserwatorskie, jest bardzo często przedmiotem dyskusji i sporów odnoszących się do doktryn konserwatorskich i technicznej racjonalności tego typu zabiegów. W przypadku zamku „ Pieniny” reprezentującego wysokie wartości historyczne i unikalność położenia dodatkowym czynnikiem wpływającym na rozwiązania projektowe i technologię prac budowlano-konserwatorskich były ekstremalnie trudne warunki dostępu oraz warunki dostawy sprzętu i materiałów. Realizacja dotychczasowego zakresu prac potwierdziła racjonalność zastosowanych rozwiązań projektowych i uzyskanie zakładanego efektu konserwatorskiego. Trwałość wykonanych zabezpieczeń będzie przedmiotem okresowych kontroli.

Problemy konstrukcyjne przystosowania zabytkowego obiektu przemysłowego do nowej funkcji

Seruga, Teresa, Płachecki, Marian, Seręga, Szymon
Article
2009
W artykule zaprezentowano zagadnienia konstrukcyjne pojawiające się przypadku renowacji oraz adaptacji do nowej funkcji zabytkowych budynków poprzemysłowych. Ze względu na fakt, że dostosowanie do nowej funkcji wymusiło zwiększenie obciążeń użytkowych na stropach, jak również z powodu wcześniejszej, intensywnej eksploatacji niezbędne było przeprowadzenie szczegółowej oceny stanu technicznego opisywanych obiektów. Konstrukcję analizowanych budynków stanowiły ściany murowe usztywnione poziomo przez stropy odcinkowe oparte na żeliwnych słupach. W części obiektów pierwotne słupy zostały usunięte i zastąpione prefabrykowaną konstrukcją żelbetową. W wyniku renowacji stary, zaniedbany kompleks budynków przemysłowych stał się nowym centrum kulturalnorozrywkowym miasta.

Przenoszenie mostu nad mostem

Ryżyński, Andrzej
Article
2009
W czasie II Wojny Światowej w trakcie oblężenia Poznania w styczniu i lutym 1945 r. wszystkie mosty w mieście zostały całkowicie zniszczone. Z powodu nowych koncepcji organizacji ruchu, jeden z nich – najstarszy – nie został po wojnie odbudowany. W roku 2000 zdecydowano rozebrać jeden z głównych mostów miejskich (zbyt wąski dla aktualnych warunków ruchu) i zbudować nowy most. Główne przęsło rozbieranego mostu posiadało wymiary dokładnie takie, jak wcześniej wspomniany nie odbudowany do tej pory stary most. Opisano problemy związane z transportem stalowej konstrukcji mostu (o dług. 70 m, szer. 15 m i ciężarze ok. 450 ton) na odległość 1 km, wzdłuż rzeki i ponad istniejącym mostem.

Zastosowanie elementów betonowych ze zbrojeniem sztywnym do wzmacniania i modernizacji mostów zabytkowych

Ryż, Karol
Article
2009
Mosty zabytkowe na ogól nie spełniają współczesnych wymogów nośności, które na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci, w związku z pojawianiem się coraz cięższych pojazdów, wzrosły radykalnie. Potrzeba zachowania obiektów wartościowych, uznanych za zabytki sztuki inżynierskiej, stwarza konieczność przeprowadzania ich adaptacji do bieżących wymogów komunikacyjnych. Rozwiązywanie tych problemów jest trudne w kontekście zderzenia rygorystycznych wymogów konserwatorskich. nakazujących zachowanie substancji zabytkowej w najszerszym zakresie, z wymogami podniesienia nośności, co na ogól związane jest z dodawaniem elementów nowych, w obrębie zabytkowej struktury obiektu. W pracy przedstawiono kilka propozycji (w tym również zrealizowanych) rozwiązywania wspomnianych problemów, które zyskały aprobatę środowisk konserwatorskich. Wspólną cechą opisanych wzmocnień jest zastosowanie elementów betonowych ze zbrojeniem sztywnym. występujących w postaci prefabrykowanej, wykonywanej in situ lub mieszanej. Przedstawione przykłady wzmocnień wskazują, że wykorzystanie elementów betonowych ze zbrojeniem sztywnym w odniesieniu do mostów zabytkowych jest działaniem racjonalnym pod wieloma względami.

O zacności inżyniera wg Naronowicza-Narońskiego i o moście fortecznym w twierdzy Boyen

Rymsza, Barbara, Rymsza, Janusz
Article
2009
W artykule przedstawiono wyniki prac renowacyjnych mostu fortecznego w twierdzy Boyen w Giżycku. Przedstawiono ponadto informacje z rękopisu Józefa Naronowicza-Narońskiego z roku 1659 o mostach fortecznych oraz o wymaganiach jakie spełniać powinien inżynier.

Diagnostyka, naprawy i wzmocnienia budynku Galerii Narodowej „Zachęta” w Warszawie

Runkiewicz, Leonard
Article
2009
W artykule przedstawiono następujące zagadnienia: • budowę i rozbudowę Galerii Zachęta po zniszczeniach w okresie drugiej wojny światowej, • opis zarysowań ścian i stropów w budynku galerii, • badania i ocenę stanu technicznego wybranych części budynku, • proponowane metody napraw i wzmocnień budynku galerii.