Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A

Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (30)


Libiąż – miasto konsekwentne

Zastawnik, Andrzej
Article
2007
Libiąż, niewielkie małopolskie miasto, dąży od lat do zbudowania nowego centrum. Przedstawione tu rozważania dotyczą tworzenia miasta w aspekcie uwarunkowań przestrzennych i historycznych oraz społeczno-ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego w kraju prawodawstwa sterującego planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Inicjatywa władz miejskich i konsekwentna realizacja założonego planu przez sporządzanie niezbędnych opracowań planistycznych. Udział społeczności lokalnej wspierającej inicjatywę samorządowych władz miasta w określony przepisami sposób. Autentyczność potrzeb budowy nowego Centrum udowodniona postawą mieszkańców miasta wyrażającą się między innymi w wynikach kolejnych wyborów burmistrza miasta, autora idei. Realizacja kilku przedsięwzięć składających się na całość planowanego centrum i oczekiwanie na clou programu: rynek miejski, ratusz, obiekty okalające rynek etc.

Nowe przestrzenie publiczne – na przykładzie miasta Dublina

Wójcik, Agnieszka
Article
2007
Współczesne miasto postindustrialne, miasto-palimpsest, podlega nieustannemu zapisywaniu i ponownemu odczytywaniu. Formuła zapisu i odczytu przejawiająca się w kształtowaniu nowych przestrzeni publicznych, definiuje nowe koncepcje zamieszkiwania w mieście – kształtując strukturę miejską, staje się stymulatorem społecznej aktywności. Transformacja dublińskiego Docklands stanowi przykład płynnego rozwinięcia systemu przestrzeni publicznych opartych na historycznym rdzeniu miasta, jakim jest rzeka Liffey, oraz próbie nie tylko strukturalnego, ale również społecznego „oswojenia” przekształcanego obszaru.

Współczesne problemy mieszkaniowe Głównego Miasta Gdańska

Wojtowicz-Jankowska, Dorota
Article
2007
Szczególnym przykładem dzielnicy mieszkaniowej jest Główne Miasto Gdańska. W okresie powojennym trwały liczne dyskusje nad celowością odbudowy tej dzielnicy oraz nad tym, jak ma ona wyglądać i jakie pełnić funkcje. W ostateczności zdecydowano o odtworzeniu średniowiecznego układu urbanistycznego Głównego Miasta Gdańska. Kamienice odbudowano na nowych planach uwzględniających lepsze ich skomunikowanie, doświetlenie i przewietrzenie. Sposób odbudowy tej dzielnicy polegający między innymi na odtworzeniu frontów dawnych kamienic, ratowaniu kościołów i innych budowli zabytkowych spowodował, że Gdańsk jest obecnie szczególnym przykładem przestrzeni miejskiej: nowej, choć stwarzającej wrażenie bardzo wiekowej. W mieście takim jak Gdańsk ważne są nie tylko istniejące zabytki architektury, ale również substancja mieszkaniowa. Równomierna troska o obiekty zabytkowe, ale i budynki mieszkalne dają szansę na intensywny rozwój tego rejonu. W sytuacji, gdy Główne Miasto stanowi rejon mieszkaniowy, istnieje konieczność uwzględnienia potrzeb jego mieszkańców w sposób równorzędny z potrzebami miasta, jakimi są jego popularyzacja i prezentacja.

Miasto i woda

Włodarczyk, Janusz A.
Article
2007
Niniejszy artykuł traktuje o pożądanych związkach tkanki miejskiej z elementem wody dużej, czyli rzeki, kanału, jeziora, stawu, wreszcie morza, oraz wody małej, czyli różnej wielkości zbiorników wodnych – od basenu po fontannę. Na tle przykładów europejskich nurtuje autora polska specyfika problemu w świetle permanentnych zaniechań w wykorzystaniu żywiołu wody w pejzażu miejskim.

Przestrzeń niezrównoważona

Wicher, Wojciech
Article
2007
Czy współczesne polskie miasta, projektowane i budowane wg przepisów obowiązującego obecnie prawa, będą kiedyś (cytując fragmenty zaproszenia do konferencji): „wywoływać zaciekawienie”, „dostarczać emocjonalnych przeżyć” i „zapadać głęboko w pamięć” podobnie jak ich historyczne śródmieścia? Czy będą powstawać te „przyciągające ludzi do miast magnesy” a „bogactwo i różnorodność” nie zostanie zamiast tego przekształcona – zgodnie zresztą z obowiązującym prawem – w bazarowość i chaos? „Miasto to najbardziej złożony wytwór ludzkości” czytamy we wstępie do wydanego 8 lat temu akademickiego skryptu: Elementy analizy urbanistycznej1. Mając to w świadomości, oczekiwać by należało, że analiza urbanistyczna, będąc kluczem do poznania zastanej rzeczywistości, stanie się idealnym instrumentem zabezpieczania dobrych podstaw dalszego, harmonijnego rozwoju struktur miejskich. Czy tak jest w istocie w kontekście funkcjonujących w Polsce prawno-administracyjnych procedur?

Nowe miasto pod ziemią

Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Article
2007
Obserwowana na przełomie wieków fascynacja formami organicznymi, zakrzywionymi bądź pofałdowanymi zmusza do sięgania do świata przyrody, by odkrywać ją niejako na nowo. Szeroki kontekst środowiska, pejzaż, większe fragmenty natury nie zaskakują w analizie projektowej. Nie przypadkiem znowu powracamy do obecnej w awangardzie od lat 70. Sztuki Ziemi. Różnorodność bazująca na topografii terenu staje się podstawową wytyczną wszelkich działań.

Mieszkać w uzdrowisku

Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Article
2007
Uzdrowiska polskie zamieszkują dwie grupy ludności: mieszkańcy stali oraz osoby przebywające okresowo jako kuracjusze lub coraz częściej wypoczywający i turyści. Dla każdej z tych grup użytkowników przestrzeni uzdrowiska oferowane są odmienne warunki zamieszkania. Mieszkańcy stali zamieszkują albo wymagające już modernizacji obiekty architektury historycznej i tradycyjnej, albo uważane za substandardowe zespoły osiedli o charakterze wielkomiejskim czy mało atrakcyjne zespoły domów jednorodzinnych. Z kolei tereny zabudowy przeznaczone dla kuracjuszy, położone w bezpośrednim sąsiedztwie dużych terenów zieleni urządzonej, zawsze były kreowane jako przestrzenie specjalne, stąd architektura poszczególnych sanatoriów była przedmiotem indywidualnych projektów, jakkolwiek nie zawsze o wysokich walorach artystycznych. Konieczność zapewnienia konkurencyjnych warunków rozwoju polskich ośrodków lecznictwa balneologicznego wymaga dbałości o atrakcyjną formę przestrzeni publicznych w całej miejscowości.

Mieszkać w Technopolii – przykład Montpellier

Wdowiarz-Bilska, Matylda
Article
2007
Celem niniejszego artykułu jest określenie na przykładzie Montpellier zasad kształtowania środowiska życia w Technopolii. Problem ten został przedstawiony na przykładzie trzech dzielnic nowo budowanego obszaru miasta Port Marianne. Technopolia Montpellier oferuje wysokiej jakości środowisko zamieszkania dzięki atrakcyjnej kompozycji nowych założeń, bliskości miejsc pracy, wyposażeniu w usługi, a także obecności terenów sportu i rekreacji oraz kompleksów zieleni urządzonej.

Metropolitalny charakter Poznania – złudzenie czy fakt?

Urbaniak, Rafał
Article
2007
Niniejszy artykuł stanowi analizę kwestii metropolitalności Poznania i próbę odpowiedzi na pytanie: czy Poznań rzeczywiście może być traktowany jako metropolia, a jeśli tak – to jakiego zasięgu? Autor dokonuje analizy z punktu widzenia stopnia realizacji przez miasto specyficznych cech przypisanych miastom metropolitalnym/globalnym. Badania przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów zastanych oraz badania kwestionariuszowego 100 respondentów. W artykule zostaną przedstawione wyniki badań ankietowych oraz ogólne wnioski.

Otwarte tereny aktywnej rekreacji na obszarach zurbanizowanych. Cele i kierunki rozwoju

Ujma-Wąsowicz, Katarzyna
Article
2007
W artykule przedstawiono próbę określenia wartości, jakie wniesie ze sobą odnowa otwartych terenów aktywnej rekreacji lokalizowanych w zurbanizowanych strefach tkanki miejskiej. Autorka szuka przyczyn braku zainteresowania instytucjonalnego rozwojem niekomercyjnych terenów sportowych, rozważa sens angażowania środków na ten cel oraz analizuje możliwość uczestnictwa w sportach plenerowych osób niepełnosprawnych. Badaniami objęte zostały przyszkolne, osiedlowe i niegdyś klubowe (a obecnie przejęte przez samorządy miejskie) otwarte tereny sportowe. Wstępne studia ukazały proces permanentnej degradacji tych przestrzeni. Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że gdyby nie prowadzono na nich obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego oraz gdyby nie pęd młodego człowieka do ruchu, miejsca te, których w skali miasta jest ogromna ilość, świeciłyby pustkami. Pierwsze analizy wykazują także, że omawiana sytuacja ma ścisły związek z ignorowaniem problemu przez odpowiedzialne instytucje oraz z brakiem pomysłu na rozwój (rewitalizację) tych „codziennych” miejsc uprawiania sportu.