Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A

Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (30)


Rola terenów otwartych w podnoszeniu atrakcyjności i jakości życia miejskiego

Cömertler, Seval
Article
2007
Dobrze zaprojektowane i zarządzane tereny otwarte są kluczem do zwiększenia standardu życia i zapewnienia miastom oferty różnorodnego zbioru korzyści koniecznych do realizacji potrzeb życia codziennego mieszkańców i odwiedzających. W niniejszym artykule przedstawiono rolę przestrzeni otwartych w podnoszeniu atrakcyjności i jakości życia miejskiego w świecie, podlegającemu procesom globalizacji i konkurencyjności, poprzez objaśnienie wielu wynikających z tego korzyści. W pracy przedstawiono korzyści wynikające z istnienia przestrzeni otwartych i podzielono je na trzy grupy: społeczne, środowiskowo-fizyczne i ekonomiczne. Aby można było uchronić wszystkie pozytywne wpływy przestrzeni otwartych, i aby zagwarantować wkład ich w jakość życia miejskiego, należy stwierdzić, że muszą być one dobrze zaprojektowane i zarządzane. Dlatego przeprowadzone badania wskazują na potrzebę szacowania i pomiaru (w jednostkach pieniężnych) korzyści z istnienia przestrzeni otwartych w badaniach planowania miejskiego.

Metropolitalny charakter Poznania – złudzenie czy fakt?

Urbaniak, Rafał
Article
2007
Niniejszy artykuł stanowi analizę kwestii metropolitalności Poznania i próbę odpowiedzi na pytanie: czy Poznań rzeczywiście może być traktowany jako metropolia, a jeśli tak – to jakiego zasięgu? Autor dokonuje analizy z punktu widzenia stopnia realizacji przez miasto specyficznych cech przypisanych miastom metropolitalnym/globalnym. Badania przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów zastanych oraz badania kwestionariuszowego 100 respondentów. W artykule zostaną przedstawione wyniki badań ankietowych oraz ogólne wnioski.

Do kogo należy przestrzeń zamieszkiwania w mieście?

Giecewicz, Joanna
Article
2007
W końcu XX wieku, w debacie o przyszłości miast, dwa zagadnienia – polityki mieszkaniowej i publicznego/prywatnego charakteru przestrzeni miejskiej, wysuwają się na czoło jako silnie powiązane. Przykład Wiednia, który od lat 1920 prowadzi politykę mieszkaniową, dbając o społeczną integrację mieszkańców oraz o zachowanie publicznej dostępności przestrzeni zamieszkiwania, jest przedmiotem analizy ze względu na jego walory jako modelu rozwoju miasta w XXI wieku.

Optymalizacja zagospodarowania Ostrowa Tumskiego w Poznaniu dla potrzeb współczesnego miasta

Koralewska, Paulina, Raszka, Beata
Article
2007
Artykuł zawiera relację z prac prowadzonych w na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Celem działań było opracowanie koncepcji nadania nowych funkcji społecznych, zwłaszcza turystyczno-rekreacyjnych, całej wyspie Ostrów Tumski w Poznaniu. Przeprowadzono inwentaryzację i ocenę obecnego stanu zagospodarowania wyspy. Wskazano główne kierunki zmian i działań, jakie należy podjąć dla nadania pożądanych funkcji. Podstawowym celem była próba odzyskania obszaru Ostrowa Tumskiego dla mieszkańców poprzez działania rewitalizacyjne i restytucyjne, nadające właściwą rangę temu obszarowi w przestrzeniach publicznych współczesnego miasta oraz w świadomości, odczuciach i zachowaniach Polaków.

Nowe przestrzenie publiczne – na przykładzie miasta Dublina

Wójcik, Agnieszka
Article
2007
Współczesne miasto postindustrialne, miasto-palimpsest, podlega nieustannemu zapisywaniu i ponownemu odczytywaniu. Formuła zapisu i odczytu przejawiająca się w kształtowaniu nowych przestrzeni publicznych, definiuje nowe koncepcje zamieszkiwania w mieście – kształtując strukturę miejską, staje się stymulatorem społecznej aktywności. Transformacja dublińskiego Docklands stanowi przykład płynnego rozwinięcia systemu przestrzeni publicznych opartych na historycznym rdzeniu miasta, jakim jest rzeka Liffey, oraz próbie nie tylko strukturalnego, ale również społecznego „oswojenia” przekształcanego obszaru.

Marszałkowska dzielnica mieszkaniowa i Karl-Marx-Allee. O wartości środowiska mieszkaniowego głównych założeń śródmiejskich epoki socrealizmu w Warszawie i Berlinie

Lorek, Andrzej
Article
2007
Tytułowy problem „mieszkać w mieście” kolejnej konferencji Instytutu Projektowania Urbanistycznego można odnieść do wartości mieszkania w historycznych strukturach istniejących miast, do ich współczesnych reinterpretacji, a także do futurologicznych wizji przyszłości. Świadczy to o uniwersalności tematu. Wybrane do analizy założenia Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej z Warszawy i Karl-Marx-Allee z Berlina (dawniej Stalinallee) reprezentują charakterystyczne cechy zwartej i dobrze skomponowanej śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej obu stolic. Te cechy wynikają z teorii i praktyki socrealizmu, z jednej strony z przesłanek o charakterze ideologicznym, wręcz totalitarnym, a z drugiej – z funkcjonalno-przestrzennych. Omówione w artykule uwarunkowania powstania tych założeń urbanistycznych w Warszawie i Berlinie mogą stanowić przyczynek do dyskusji nad rolą mieszkania w śródmieściu i jego konsekwencjami dla mieszkańca i miasta.

Tworzenie miejskiego środowiska zamieszkania – przypadek marokański

Krzaklewski, Stanisław
Article
2007
Podejmując poruszane w bloku tematycznym pytania: „Dlaczego chcemy mieszkać w mieście?” Jakie cechy przestrzennego zamieszkania w mieście decydują o jego atrakcyjności?, autor nie stara się wprost na nie odpowiedzieć. Sugeruje, że odpowiedź jednoznaczna nie istnieje, a różnorodność odpowiedzi przekłada się na wielość nacji, kultur i różnorodnych sytuacji życiowych. Swoją wypowiedź na temat miasta jako magicznej i przyciągającej „formy egzystencji”, a zarazem konkretnego tworu opiera na osobistych doświadczeniach zawodowych i przemyśleniach, które nabył pracując jako architekt przy projektowaniu nowej dzielnicy HAY RAHMA II – SALE koło Rabatu w Maroku. Na podstawie tych doświadczeń odnosi się między innymi do patologicznych zjawisk występujących w miastach, sugerując chorobliwą analogię pomiędzy slumsami a zamkniętymi (ogrodzonymi) zespołami mieszkalnymi.

Otwarte tereny aktywnej rekreacji na obszarach zurbanizowanych. Cele i kierunki rozwoju

Ujma-Wąsowicz, Katarzyna
Article
2007
W artykule przedstawiono próbę określenia wartości, jakie wniesie ze sobą odnowa otwartych terenów aktywnej rekreacji lokalizowanych w zurbanizowanych strefach tkanki miejskiej. Autorka szuka przyczyn braku zainteresowania instytucjonalnego rozwojem niekomercyjnych terenów sportowych, rozważa sens angażowania środków na ten cel oraz analizuje możliwość uczestnictwa w sportach plenerowych osób niepełnosprawnych. Badaniami objęte zostały przyszkolne, osiedlowe i niegdyś klubowe (a obecnie przejęte przez samorządy miejskie) otwarte tereny sportowe. Wstępne studia ukazały proces permanentnej degradacji tych przestrzeni. Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że gdyby nie prowadzono na nich obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego oraz gdyby nie pęd młodego człowieka do ruchu, miejsca te, których w skali miasta jest ogromna ilość, świeciłyby pustkami. Pierwsze analizy wykazują także, że omawiana sytuacja ma ścisły związek z ignorowaniem problemu przez odpowiedzialne instytucje oraz z brakiem pomysłu na rozwój (rewitalizację) tych „codziennych” miejsc uprawiania sportu.

Mieszkać w uzdrowisku

Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Article
2007
Uzdrowiska polskie zamieszkują dwie grupy ludności: mieszkańcy stali oraz osoby przebywające okresowo jako kuracjusze lub coraz częściej wypoczywający i turyści. Dla każdej z tych grup użytkowników przestrzeni uzdrowiska oferowane są odmienne warunki zamieszkania. Mieszkańcy stali zamieszkują albo wymagające już modernizacji obiekty architektury historycznej i tradycyjnej, albo uważane za substandardowe zespoły osiedli o charakterze wielkomiejskim czy mało atrakcyjne zespoły domów jednorodzinnych. Z kolei tereny zabudowy przeznaczone dla kuracjuszy, położone w bezpośrednim sąsiedztwie dużych terenów zieleni urządzonej, zawsze były kreowane jako przestrzenie specjalne, stąd architektura poszczególnych sanatoriów była przedmiotem indywidualnych projektów, jakkolwiek nie zawsze o wysokich walorach artystycznych. Konieczność zapewnienia konkurencyjnych warunków rozwoju polskich ośrodków lecznictwa balneologicznego wymaga dbałości o atrakcyjną formę przestrzeni publicznych w całej miejscowości.

Miasto i woda

Włodarczyk, Janusz A.
Article
2007
Niniejszy artykuł traktuje o pożądanych związkach tkanki miejskiej z elementem wody dużej, czyli rzeki, kanału, jeziora, stawu, wreszcie morza, oraz wody małej, czyli różnej wielkości zbiorników wodnych – od basenu po fontannę. Na tle przykładów europejskich nurtuje autora polska specyfika problemu w świetle permanentnych zaniechań w wykorzystaniu żywiołu wody w pejzażu miejskim.