Czasopismo Techniczne z. 5. Mechanika z. 4-M

Czasopismo Techniczne z. 5. Mechanika z. 4-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (12)


Równania ewolucyjne z operatorem tłumienia

Winiarska, Teresa
Article
2008
W artykule rozważa się problem ewolucyjny z operatorem tłumienia. Jest on ściśle związany z pewnym problemem z mechaniki. Występujące w tym zagadnieniu operatory powinny spełniać odpowiednie założenia i w zależności od tych założeń rozważa się cztery różne sytuacje. W każdej z nich podaje się twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania.

Próba optymalizacji tarcz wirujących ze względu na nośność rozdzielczą

Szuwalski, Krzysztof
Article
2008
Przeprowadzona analiza wykazała, że dla zagadnienia nośności rozdzielczej nie da się sformułować problemu optymalizacji. Kresem górnym, a zarazem najlepszym możliwym rozwiązaniem jest zawsze dojście do układu, w którym nośność rozdzielcza nie wystąpi. Przedstawione w artykule propozycje to próba melioracji, ulepszenia układu. Jedynie dołożenie dodatkowego obciążenia w formie ciśnienia zewnętrznego stwarza szansę całkowitego wyeliminowania nośności rozdzielczej.

Analiza propagacji sprzężonych w linach o znacznej długości

Snamina, Jacek
Article
2008
W artykule przedstawiono zagadnienie propagacji sprzężonych fal mechanicznych wywołanych impulsem siły działającej w kierunku normalnym do osi liny znajdującej się w położeniu równowagi statycznej. Podstawą analizy są ogólne równania ruchu przewodu uwzględniające parametry linii statycznej równowagi ukształtowanej pod wpływem siły ciężkości. Równania te określają linę jako jednowymiarowy niejednorodny ośrodek falowy, w którym rozprzestrzeniają się fale powodujące ruch przewodu w kierunku stycznym, normalnym i binormalnym. Równania różniczkowe opisujące ruch liny rozwiązano za pomocą transformacji całkowej Laplace'a.

Metoda strzałów w zastosowaniu do zagadnienia brzegowego z nadmiarową liczbą warunków brzegowych

Palej, Rafał, Filipowska, Renata
Article
2008
W artykule przedstawiono sposób zastosowania metody strzałów do rozwiązywania nieliniowego zagadnienia brzegowego z nadmiarową liczbą warunków brzegowych. W tego typu zagadnieniach metoda strzałów wymaga wyznaczenia wielomianów interpolacyjnych, których liczba rośnie wykładniczo wraz ze wzrostem liczby nadwyżkowych warunków brzegowych. Ogólnie można stwierdzić, że metoda strzałów zastosowana do zagadnienia brzegowego z nadmiarową liczbą warunków brzegowych polega na sukcesywnym obniżaniu liczby parametrów podlegających wyznaczeniu.

Optymalizacja wytrzymałościowa kładki dla pieszych jako zadanie optymalnego sterowania

Mikulski, Leszek, Laskowski, Henryk
Article
2008
Przedmiotem artykułu jest optymalne kształtowanie przekroju poprzecznego łuku kołowego wykonanego z rur o stałej średnicy zewnętrznej i zmiennej grubości, który jest elementem nośnym stalowej kładki pieszo-jezdnej. Dla pięciu stanów obciążenia minimalizowana jest objętość stali, przy ograniczeniach wytrzymałościowych i geometrycznych. Zadanie optymalnego kształtowania jest sformułowane w kategoriach teorii sterowania, warunki konieczne optymalizacji tworzą WPPB, który rozwiązano numerycznie za pomocą programu Dircol-2.1.

Okresowa optymalizacja drgań pręta z punktowymi ograniczeniami zmiennych stanu

Kurzyk, Jan, Piekarski, Zbigniew, Wójcik, Włodzimierz
Article
2008
W artykule po raz pierwszy przebadano przykład z mechaniki technicznej optymalizacji z okresowym lub quasi-okresowym (okresowym w podprzedziałach o różnej długości) sterowaniem oraz z punktowymi ograniczeniami narzuconymi na nieokresowe zmienne stanu. Ograniczenia te zadane są w punktach styku podprzedziałów, w których sterowanie jest okresowe. Obliczenia numeryczne przeprowadzono dla optymalizacji drgań podłużnych i sprężystych pręta wspornikowego, w środku którego (sterowanie okresowe) oraz w ¾ jego długości (sterowanie quasi-okresowe) została dołączona sprężyna. Jako sterowanie przyjęto przekrój poprzeczny pręta.

Optymalizacja stateczności kolumn z przesuwnym utwierdzeniem

Krużelecki, Jacek, Barski, Marek
Article
2008
W artykule rozważano optymalizacje sprężystej kolumny utwierdzonej nieprzesuwnie z jednej strony, a z drugiej mającej przesuwne utwierdzenie. Poszukiwano rozkładu pola przekroju wzdłuż osi kolumny prowadzącego do maksymalizacji siły krytycznej. Wykorzystano bezgradientową metodę optymalizacji symulowanego wyżarzania, stosując obliczenia rozproszone i MES. Szczególny nacisk położono na wskazanie różnic w rozwiązaniach optymalnych dla rozpatrywanej tutaj kolumny i kolumny obustronnie utwierdzonej.

Zastosowanie efektu ciągłej deaktywacji uszkodzenia w modelowaniu zniszczenia niskocyklowego stopu AL-2024

Ganczarski, Artur, Cegielski, Marcin
Article
2008
Niniejszy artykuł dotyczy zastosowania efektu ciągłej deaktywacji uszkodzenia w modelowaniu zniszczenia niskocyklowego stopu Al-2024. W artykule zademonstrowano oraz porównano z wynikami eksperymentalnymi dwa przykłady oparte – kolejno – na nieciągłym oraz ciągłym efekcie deaktywacji uszkodzenia. Zarówno jakościowa, jak i ilościowa analiza otrzymanych wyników potwierdzają poprawność oraz potrzebę stosowania efektu ciągłej deaktywacji uszkodzenia.

Niekonserwatywne problemy stateczności płyt pierścieniowych

Gajewski, Antoni
Article
2008
W niniejszym artykule: 1 – zbadano zależności krzywych charakterystycznych (tzn. zależności części rzeczywistej i części urojonej zespolonej częstości drgań od obciążenia) od współczynnika śledzenia dla pierścieniowej płyty o stałej grubości, ściskanej niekonserwatywnymi siłami równomiernie rozłożonymi na brzegu zewnętrznym płyty, w warunkach nieliniowego pełzania; 2 – wyznaczono zależności obciążenia krytycznego od współczynnika śledzenia; 3 – zbadano wpływ nieliniowych własności reologicznych materiału płyty na jej stateczność i drgania. Aby zastosować kinetyczne kryterium stateczności, analizowano małe, liniowe drgania układu, nałożone na stan przedkrytyczny (stan membranowy) płyty. Obciążenie krytyczne określano na podstawie kryterium Lapunowa.

Zastosowanie metody roju cząstek w optymalnym projektowaniu elementów konstrukcji

Foryś, Paweł
Article
2008
Zmodyfikowana metoda optymalizacji rojem cząstek może być z powodzeniem stosowana jako uniwersalne narzędzie wspomagające optymalizację elementów konstrukcji. W artykule przedstawiono pewne aspekty przystosowania metody do rozwiązywania zadań programowania nieliniowego w przestrzeni zmiennych mieszanych. Jako przykłady numeryczne przedstawiono zadania: projektowania sprężyny, przestrzennej kratownicy oraz optymalizacji modelu ramy Koitera ze względu na stan pokrytyczny, tj. odtwarzanie i kształtowanie ścieżki pokrytycznej.